Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost   Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Z jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 18. 10. 2018 od 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ

Gř informoval o přípravách na volby do Dozorčí rady (OR vyzvala k ignorování těchto voleb (viz Usnesení OR na http://www.odborovarada.cz/FOR-VOR-10-18.htm, vzhledem ke spornému organizování volebních místností a k zastoupení ve volebních komisích jen tam, kde hlavně působí ti, co pro zaměstnance v DR nic dobrého neudělali).

Info - Rozpočet DPP na 2019 dosud nebyl projednán. Bude ho schvalovat až nové obsazení Magistrátu (až se dohodnou, kdo to povede..).

Dopravní výkony provozované DPP by se měly pokrátit. Řidičů je málo a jsou přepracovaní. Dopr. řed. Urbánek - DP vrátí ROPIDU linky 117 a 222 a nebude je dále obsazovat svými zaměstnanci.

Diskuze na téma zbytečných jízd po půlnoci (prázdná vozidla), na nedostatek času na opravu vozů. Problém s e-shopy, problém s nákupem Lítačky. problémy se čtečkami karet.  Gen. ředitel tvrdí, že jde o problém města, které svěřilo projekt cizí externí firmě. Službu provozuje jedna firma, informace podává druhá. Systém nebyl testován a opravuje se za pochodu, postupnými kroky. K masivním stížnostem nedochází.

Odměny k vánocům? Představenstvo bude teprve jednat.

 

 

2.      Problematika stejnokrojového vybavování zaměstnanců DP

900400 – odbor Centrální nákup

 Smlouva s chráněnou dílnou byla vypovězena. Firma nedodržovala termíny, nedodávala zboží. Subdodavatelé jsou ve finančních problémech (XENA). Jde o riziko ztráty peněz při zaslání peněz a objednávky (čeká se na například schválení platby za boty, co jsou vyrobené). Výhled - nic se nezlepší...

 DP chce přijmout zboží od Xeny,  Ale ne chaotické dodávky jiných velikostí i jiné kvality. Xena má údajně plné sklady…

Gř zrekapituloval historii od minulosti po tristní současnost. Nákupčí prý nyní shánějí zboží kdekoliv, třeba i od Xeny.

Vedla se rozsáhlá diskuze na téma, co mají řidiči a řidičky nosit, když na skladě nic není.

Generální, podle mého (JZ), věc bagatelizuje a nechápe vážnost situace.

Návrh aplikovat § 276 ZP, nepokutovat a nebuzerovat zaměstnance za nošení civilu.

   

Můj návrh - Oděvy jsou letitý, dlouhodobý problém, přispívá to k blbé náladě..  Měli bychom fungovat jako jiné firmy, tedy zaměřit se jen na bundy. Zavést systémovou změnu – a schválit přechodové období s civilem. Lidi nebuzerovat za civil, ať si nosí, co jim vyhovuje. A poskytnout lidem příspěvek na civilní oděv. Pak by mohli být všichni spokojeni.

    

 Jako bych mluvil do dubu….  dále pokračuje diskuze na téma dodávek výstrojových součástek...

 Totéž „v bledě modrém“ ohledně dodávek bot (nedodání, sankce, ne sankce, kde vzít…. atp.).

 

 

3.    Flash Report

 odborní ředitelé

info z Jednání představenstva a dozorčí rady. Npř. změna investičního plánu, Uzavření nájemní smlouvy na pronájem prostor v pražském metru, Rozbor nehodovosti.

Kampaň Slušnost a bezpečnost - představení kampaně novinářům a široké veřejnosti - Finance na kampaň celkem: 600.000,- Kč

Informace o výlukách metra a povrchové dopravy

Projednání změny turnusu v JPT - Na základě změny zařazení funkce výpravčí 0 do stanovené týdenní pracovní doby 37,5 hod./týdně je nově navržen jiný turnus.

Finanční sumář. Výsledek hospodaření za období 1- 8/2018. Meziroční porovnání provozních nákladů a výnosů za 1- 8/2018 a 2017.  Přehled tržeb PID za 1- 8/2018 a 2017. Předpokládaný vývoj-  Do konce roku 2018 očekává DP dodání 12 nových tramvají 15T (z plánovaných 29 souprav).

Personální úsek. Přehled probíhajících a vyhlášených výběrových řízení s komisí -aktualizace k 11. 10. 2018 včetně. Program Kariérové poradenství pro VŠ. Program Kariérové poradenství pro SŠ. Počty zaměstnanců 2018. Celková míra fluktuace za rok 2018. Fluktuace zaměstnanců v jednotlivých kategoriích za rok 2018. Převody jen mezi řidiči MHD za rok 2018. Plnění KS.

 

 

4.      Projednávání - Navýšení objemu přesčasové práce na rok 2018 v úseku technickém

technický ředitel

z důvodů zajištění oprav a nedostatku lidí. Projednáno.

 

 

5.      Informace k projektu GDPR

900500 – odbor Projektová kancelář

zpráva a informace o prioritách projektu, plnění, systém rizik atp.

 

 

6.      Kontrola Zápisu č. 9 z PJ ze dne 20. 9. 2018

personální ředitel

 

Zde požaduji informaci, jak se vyvíjí situace s počtem řidičů (hlavně u BUS), kteří již mají vyčerpán zákonný limit přesčasů (max. 416 hod ročně). Přestože mi byla tato informace minule slíbena, poslali mi jen informaci týkající se TRAM. tam není situace až tak kritická…

Nedostatek řidičů nyní dosahuje už k výši 8%!  Proč? Management, podle mne, nedostatečně lidi ohodnocuje a nevytváří vhodné pracovní podmínky… řidiči chybí, vedení to ví, ale tím to končí. Prvním krokem k určitému řešení je vrácení linek Ropidu- viz info úvodem.

 

Dále komentuji situaci na střídacím místě Anděl, kde stále dochází k neúměrnému hluku různými „taky“ umělci, dělajícími randál na vše možné- i s pomocí reproduktorů. Policie prý bude místo více sledovat….

 

 

7.      Diskuse

 

Dotazuji se na to, zda již jsou známy výsledky ankety o spokojenosti mezi zaměstnanci a jakým způsobem budou výsledky vyhodnoceny a ukázány. Odpověď – zatím ne a neví se.

 

Celé jednání bylo vedeno v určitém „napětí“… vedení zřejmě čeká na to, co Magistrát rozhodne a jak (zda-li vůbec) se provedou ve vedení a v představenstvu společnosti po volbách změny….

 

                                     -JZ-