Zpráva z vyjednávání v DPP:

 

Dnes, 18. 4. 2019 proběhlo 2. kolo vyjednávání v DPP.

Odborová rada (za kterou dnes na vyjednávání jednal p. Zabloudil) v rámci svých priorit prosazuje výrazné navýšení letového příplatku (za praxi)- a to min. o 3,- Kč/hod, rozšíření pojištění za škodu zaměstnavateli na co nejvyšší počet zaměstnanců (prioritou jsou všechny pracovní skupiny jež zastupujeme) a trváme na garanci navýšení mezd nad rámec KS i o další položky (růst prémií, 13.plat, popř. další benefity), s tím, že nezajistí-li vedení dostatečné zdroje na Magistrátu, chceme otevřít nyní (díky dlouhodobé KS) zmrazené tarify a jednat o jejich navýšení.

Je logické, že zaměstnavatel se tomuto cíli brání…..

Souhlasem všech došlo k vypuštění bodu:  Bod 5.5.13 KS - Náhrada mzdy nebo odměny z dohod za první tři dny nepřísluší dočasně práce neschopným  a bodu- 5.9.23 Pojištění odpovědnosti členů Dozorčí rady DP volených zaměstnanci sjedná DP a zajistí jeho úhradu.

Došlo ke shodě u bodu   5.7   Dlouhodobá výkonnostní odměna.

Výše dlouhodobé výkonnostní odměny podle prvního odstavce bude od
1. 1. 2020 navýšena na 2 % v případě, že ve schváleném rozpočtu Hlavního města Prahy v kapitole 03 Doprava pro rok 2020 bude formou Usnesení Zastupitelstva HMP schválena kompenzace, stanovená na základě předběžného odhadu kompenzace, zahrnující požadované navýšení osobních nákladů dle uvedené výše. Pokud kompenzace zahrnující požadované navýšení osobních nákladů v rozpočtu Hlavního města Prahy kapitole 03 Doprava pro rok 2020 schválena nebude, bude dlouhodobá výkonnostní odměna vyplácena ve výši dle prvního odstavce.

/první odstavec:  Pro všechny kategorie zaměstnanců bude vyplácena dlouhodobá výkonnostní odměna ve výši 1 % z vyplacených mzdových tarifů a výkonnostních odměn za kalendářní pololetí (u smluvní mzdy z vyplacených měsíčních mezd a pobídkové složky mzdy za manažerské, respektive komplexní hodnocení) při splnění těchto podmínek:

-            výkon práce v příslušném kalendářním pololetí,

-            nesmí vykázat v uvedeném pololetí neomluvenou absenci,

-            není písemně upozorněn v souvislosti s porušením povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se zaměstnancem k vykonávané práci,

-            není písemně upozorněn pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci,

-            není písemně upozorněn pro soustavné méně závažné porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci,

-            není písemně upozorněn na nesplňování uspokojivých pracovních výsledků,

-            neporuší-li zaměstnanec zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301 a) ZP.  /

 

Dále došlo ke shodě v nepodstatných změnách slovosledu, doplnění interpunkcí atp.

 

Rozpor (nesouhlas): je zatím asi u deseti dalších bodů… tj. i veškeré body finanční – letové, prémie, včetně navržené specifické roční odměny.

 

Zaměstnavateli jsem vysvětlil problematiku zahlcování řidičů různým papírováním (při práci přesčas – coby poté služební náhrady) a žádal jsem, aby úkony byly nahrazeny zvýšením příplatku za přesčas, přičemž tím by administrativa ze strany řidičů zcela odpadla.

 

O detailech z jednání budou informování funkcionáři Odborové rady, kontaktujte je a raďte se s nimi. Můžete body též probrat se mnou v rámci návštěvního dne – každý pátek v kanceláři v Motole cca 9,30 až 15,30 (někdy i déle).

 

info:  _JZ_