Krátce z vyjednávání v DPP.

Dne 16. 6. 2021 proběhlo 7. kolo kolektivního vyjednávání k návrhu Kolektivní smlouvy Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost na období 2022 a roky následující

a

4. kolo kolektivního vyjednávání o Mzdovém předpisu – Pravidla pro odměňování zaměstnanců Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, jako příloze Kolektivní smlouvy na období 2022 a roky následující.

 

K posunu v jednání v žádném bodě nedošlo.

 

Ohledně návrhu OR (jež při podání návrhu podpořily ostatní OO) týkajícímu se délky pracovní doby řidičů MHD uvádím:

 

Podle OR by měla pracovní doba být stejná, jak pro profese dělnické, tak pro profese řidičské a to 37,5 hod. týdně. OR neuznává argumentaci, že by šlo o potřebu přijetí nových řidičů a vysoké mzdové náklady. Podle nás by zůstali vzory a de facto by došlo pouze o nárůst přesčasů u řidičů o půlhodinu na směnu.

Naopak, šlo by zkrátit extrémní poslední zatažení odpoledních po jedné hodině noční, či brzké výjezdy okolo čtvrté ranní. Finančně by tak mohla být situace vyrovnaná.

 

Hádka vznikla ohledně výplaty flexipassů za nevyužité dny pracovní volno bez prokázání důvodu. Zaměstnavatel poté nabídl tři dny dovolené navíc místo toho.

OR by dovolená navíc místo pracovní volno bez prokázání důvodu nevadila, pokud by si ji šlo vzít bez dlouhého předchozího nahlášení dopředu. Tedy, pokud by ji stačilo (část dovolené) nahlásit si ten den a zaměstnanci by bylo vyhověno.

 

 

V oblasti mezd stále není jasné, kolik peněz bude k dispozici od Magistrátu a tudíž ani nebylo reálné cokoli dojednat. Jakýkoli posun je možný až na podzim a je logické, že zaměstnavatel bude chtít na zaměstnancích šetřit.

Bohužel je mezi námi spousta lhostejných a odevzdaných jedinců. Pokud by lidé masivněji podpořili Odborovou radu, pak bychom si mohli samozřejmě klást vyšší cíle.

Co se týká převodu části prémií do tarifu, pak zde vysvětluji, že limit 10% a převedení zbytku do základu  (jako u řidičů) nechtěl pan Obitko – prý musejí mít mistři motivační nástroj. Tím nebyla shoda všech OO a tudíž to nešlo..

Je třeba si uvědomit, že každá OO může blokovat. Samoa nemůže proti nesouhlasu jiných nic prosadit, ale může všem něco kazit. A tak se v DPP bohužel i děje.

 

JZ

K ilustraci pár rozporných bodů:

2.3.15  Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance, který ztratil zdravotní způsobilost pro sjednaný druh práce na volné pracovní místo s takovým druhem práce, pro nějž zaměstnanec splňuje odbornou i zdravotní způsobilost nebo je možné v rámci zaměstnavatele si kvalifikaci doplnit, jestliže zaměstnanec o takové převedení a takové doplnění kvalifikace požádá.

Rozpor mezi zaměstnavatelem a OO.

 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance, který ztratil zdravotní způsobilost pro sjednaný druh práce na volné pracovní místo s takovým druhem práce, pro nějž zaměstnanec splňuje odbornou i zdravotní způsobilost nebo je možné v rámci zaměstnavatele si kvalifikaci doplnit, jestliže zaměstnanec o takové převedení a takové doplnění kvalifikace nejpozději v průběhu výpovědní doby požádá.

Rozpor mezi zaměstnavatelem a OO.

 

Zaměstnavatel setrvává na svém vyjádření na 6. kolo KV (nesouhlas s vypuštěním slov „řidičů MHD“ v bodě 2.5.1 písm. a), tedy se snížením délky pracovní doby řidičů MHD na 37,5 hodiny týdně).

 

2.5.21 Nástup na ranní definici směny a ranní část definice dělené směny smí být řidičům tramvají a řidičům autobusů stanoven nejdříve na 5.00 4.00 hod.

Odstup z odpolední definice směny smí být řidičům tramvají a řidičům autobusů stanoven nejpozději na 23.30 0.00 hod.

Zaměstnavatel nesouhlasí s návrhem OO a setrvává na svém návrhu tento bod vypustit, a to z důvodů uvedených ve vyjádření na 3. až 6. kolo KV. Krom uváděného by při akceptaci tohoto návrhu OO nebylo možné ze strany DPP zajistit objednaný rozsah přepravy především v čase po půlnoci.

 

3.5 Zaměstnavatel poskytne všem zaměstnancům, mezi jejichž povinnosti patří nošení výstrojních součástí, příspěvek na jejich údržbu ve výši 3 1 2 Kč za každou odpracovanou hodinu. Tato úhrada bude vyplácena měsíčně, současně se mzdou nebo odměnou z dohody.

Zaměstnavatel setrvává na svém návrhu výše tohoto příspěvku, a to z důvodu ekonomické náročnosti. Po přepočtení aktuálního návrhu OO by dle uvedeného ustanovení činila ekonomická náročnost na rozpočet DP cca 10,1 mil. Kč.

 

Zaměstnavatel setrvává na svém návrhu bod vypustit, a to z důvodu uvedených ve vyjádření na 5. a 6. kolo KV, zejm. že není známá ekonomická situace v roce 2022 a letech následujících.

 

Návrh OO:

d)    zaměstnavatel bude zaměstnanci přispívat částkou ve výši 2 000 1 600 1 300 1400 Kč/měsíc převedením částky do zaměstnancem vybraného fondu. V letech 2023 a následujících bude příspěvek zaměstnavatele každoročně navyšován nejméně o 100 Kč. Zaměstnancům, kteří mají uzavřené životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele anebo požádají-li o příspěvek v nižší nominální hodnotě před nabytím účinnosti této KS a nepožádají-li o zvýšení příspěvku zaměstnavatele, poskytuje zaměstnavatel příspěvek ve snížený o výši poskytovaného příspěvku na životní pojištění dle bodu 5.7.1 písm. c) minimálně 300 Kč/měsíc v souladu s bodem 5.6.9, nepožádají-li si o poskytování příspěvku v nižší nominální hodnotě;

Vyjádření zaměstnavatele na 7. kolo KV:

Zaměstnavatel setrvává na svém vyjádření na 6. kolo KV. S přesunutím textu „V letech 2023 a následujících bude příspěvek zaměstnavatele každoročně navyšován nejméně o 100 Kč.“ do kapitoly 9 Závěrečná ustanovení zaměstnavatel nesouhlasí, právě z důvodu, že pak by, vzhledem ke skutečnosti, že KV bude probíhat každoročně pouze o kapitole 5 a Příloze KS, nemohlo být o tomto navyšování kolektivně vyjednáváno, což zaměstnavatel nepovažuje za zodpovědné, když nyní není známá ekonomická situace v roce 2022 a letech následujících.

 

A dohodnutý bod:

 

5.1         Měsíční kolektivní výkonnostní odměny

Měsíční kolektivní výkonnostní odměny se poskytují všem zaměstnancům, s výjimkou zaměstnanců, jejichž odměňování se řídí podmínkami stanovenými ve smlouvách o mzdě, včetně manažerských smluv, a zaměstnanců získávajících předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky nezbytnými pro řádný výkon sjednané práce.

 

Měsíční kolektivní výkonnostní odměny se poskytují v sazbě 16 %,

a)        u řidičů MHD vč. řidičů tramvají instruktorů, řidičů autobusů instruktorů a strojvedoucích metra vč. strojvedoucích metra instruktorů v sazbě 10 %,

b)        u přepravních kontrolorů v sazbě 33 %,

c)        u zaměstnanců manuálních profesí a TH zaměstnanců v kolektivech konajících práci s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, včetně zaměstnanců shodných funkcí, jimž je rozvrhována pracovní doba rovnoměrně z důvodu operativního zajištění provozu a dále u TH zaměstnanců a zaměstnanců manuálních profesí v jednosměnném rovnoměrně rozvrženém pracovním režimu trvale pracujících v nočních přepravních výlukách při údržbě tratí a tunelů metra v sazbě 19 %.

 

Období pro poskytování měsíčních kolektivních výkonnostních odměn je kalendářní měsíc a jsou vypláceny v termínu vyúčtování mzdy za běžný měsíc.