Nabízíme Vám: Právní pomoc zdarma v pracovních záležitostech vč. soudního řízení v I.stupni, možnost slevy i na soukromé právní spory, stávkový fond s garancí 1.000/den, výhodný tlf a datový tarif, vánoční bonus cca 2.000,- Kč v hotovosti (dle výše přísp.)+ dárky, příspěvek na dětský tábor 500, narozené dítě 2.000, na svatbu 2.000, životní jubilea a odchod do starobního důchodu 500+ dar, podpora do 10.000,- při živelní pohromě, různé a levné kulturní, společenské a sportovní akce či víkendové rekreace. Zastupování a řešení vašich problémů. Vyjednávání kolektivních smluv a zastupování na různých komisích a poradách. Atp..

 


Dohoda o srážkách ze mzdy dle § 146 písmeno c Zákoníku práce

Sdružení odborových organizací, právnických a fyzických osob:  Odborová rada, se sídlem: Plzeňská 217/101   Praha 5  150 00 ,    IČO:  05868408 ,  zastoupená  prezidentem Odborové rady p. Jiřím Zabloudilem dr.h.c.  ( dále jen „ Odborová rada“)

                     a

 

 

pan / paní ……………................…………………..,        datum narození……………………….

 

bytem…………………………………………………………………………………PSČ…………

   telefonní kontakt: _+420____________________ popř. e-mail:___________________________

 

·    zaměstnanec Dopravního podniku hl.m. Praha a.s.  IČ: 00005886    DIČ:  CZ48397687
se sídlem:   Sokolovská 217/42, 190 22  Praha 9                                           nehodící se škrtněte

·    zaměstnanec ČSAD Ústí nad Orlicí  a.s.        IČ: 60108851,               DIČ: CZ699000360
se sídlem:   Lochmanova 177, 562 01 Ústí nad Orlicí( dále jen „ člen “ )     nehodící se škrtněte

·    zaměstnanec Arriva Autobusy a.s.                 IČ: 25945408,            DIČ: CZ699001947
se sídlem:   Na Ostrově 177, 53701 Chrudim ( dále jen „ člen “ )                   nehodící se škrtněte

·      zaměstnanec Škoda Transportation a.s.         IČ:       62623753          DIČ:  CZ  62623753
se sídlem: ul.Borská 2922/32 Plze
ň 301 00    ( dále jen „ člen “ )                       nehodící se škrtněte

pracoviště: .________________________sl.č. ……..............................……….

 

uzavřeli níže uvedeného dne podle § 146 písmeno c  Zákoníku práce tuto

dohodu o srážkách ze mzdy

1. Člen se zavazuje platit pravidelně měsíčně členský příspěvek Odborové radě, ve výši 1 % z čistého příjmu (včetně náhrad mezd, odměn za pracovní pohotovost a nemocenských dávek) a to počínaje
od začátku měsíce________________________20__   formou srážek ze mzdy.

2. Člen souhlasí s tím, aby členský příspěvek v uvedené výši srážel jeho zaměstnavatel (plátce mzdy)  
z jeho měsíčních příjmů a měsíčně jej poukazoval na společný účet Odborové rady
       č. 123 - 6740870287 / 0100  u peněžního ústavu Komerční Banka a.s. a poskytoval Odborové radě údaje o výši sraženého členského příspěvku.

3. Člen dává výslovný souhlas ke zpracování osobních údajů zaměstnavateli i odborové organizaci k účelu plnění této dohody a na období v ní stanovené.

4. Člen dává výslovný souhlas k poskytnutí údajů odborové organizaci o počtu členství v jiných
odborových organizacích za účelem vnitřní evidence nároků členských výhod poskytovaných OR.

5. V případě ukončení členství je člen povinen oznámit tuto skutečnost osobně zaměstnavateli písemnou formou bez zbytečného odkladu, na příslušném tiskopise, jež mu vydá prezident Odborové rady, nebo který je k dispozici na webové stránce Odborové rady. Zároveň, ještě před vydáním potvrzení o ukončení členství, je člen povinen doplatit veškeré pohledávky vůči Odborové radě (splátky za tlf., zbytek půjčky, pohledávky vůči některé organizaci sdružené v OR, atp.)

6. Odborová rada s tímto způsobem placení členského příspěvku souhlasí a zavazuje se, že tyto poskytnuté údaje bude považovat za důvěrné a nesdělí je žádné jiné osobě.

7. Tato dohoda je platná a účinná po dobu trvání členství. Je vyhotovena ve třech vyhotoveních, která obdrží člen(po potvrzení přijetí), Odborová rada a zaměstnavatel.

 

 

 
V Praze dne ………………                           podpis zaměstnance………………………………………
   Podpis a razítko Odborové rady:                                          Převzetí od zaměstnavatele: