Výčet rozporů k vyjednávání:

výtah z materiálu protinávrhu OO k návrhu zaměstnavatele

strana 2 protinávrhu odborů = termín platnosti: 

návrh: Kolektivní smlouva se uzavírá na dobu dvou let s účinností od  1. 1. 2018 do  31. 3. 2020

 

strana 4 protinávrhu odborů – I. – 2. = termín platnosti: 

návrh: Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran s účinností od 1. 4. 2015 1.1.2018 a platí po dobu tří dvou let do 31. 3. 2018 2020.

 

zdůvodnění: strana zaměstnavatele ve svém návrhu termín nezměnila, uplynutím doby platnosti KS ve 3/2018, by platnost skončila.

 

 

strana 4 protinávrhu odborů – I. – 5. = doplnění slova

návrh: K výkonu odborové práce poskytne zaměstnavatel všem odborovým funkcionářům pracovní volno k výkonu jejich činnosti v nezbytném rozsahu s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Zároveň jim poskytne pracovní volno s náhradou mzdy pro jednání s příslušnými odborovými orgány.

zdůvodnění: – upřesnění - rozšíření počtu členů a tím i funkcionářů.

 

 

strana 7 protinávrhu odborů – II. – 14. = doplnění slova

návrh: Zaměstnavatel umožní zřídit odborovým organizacím minimálně 3 nástěnky na pracovištích a určí místo pro výdejní stojany na tiskoviny.

zdůvodnění: – upřesnění - rozšíření počtu členů a tím i funkcionářů.

 

 

strana 8 protinávrhu odborů – III. – 3.-b) = doplnění odstavce- návrh na placené volno

návrh:

b.   Všem zaměstnancům se umožňuje placené pracovní volno v délce maximálně dvou dní v roce, pokud včas, nejpozději před nástupem na směnu, nahlásí nadřízenému zdravotní indispozici. Zaměstnanec poté dále svou nepřítomnost již nedokládá.

zdůvodnění: nový bod - moderní a oboustranně výhodný způsob předcházení nakažení ostatních zaměstnanců a umožňující nemoc včas léčit, bez pozdější delší doby nemocenské. Tento způsob praktikuje řada společností a snížila tím počet dnů nemocnosti svých zaměstnanců.

strana 9 protinávrhu odborů – III. – 5.-2) = zvýšení plnění

návrh: Životní výročí   50 let                                                                         Kč 2 500,--

                                               60 let a 70 let  je-li v prac. poměru        2 000,-- 2 500,--

zdůvodnění: sjednocení a rozšíření - důvod – populace stárne a déle pracuje a každé jubileum má stejnou hodnotu a neopakovatelnost.

 

strana 9 protinávrhu odborů – III. – 5.-2) = upřesnění

návrh: Společnost společně s odborovou organizací odbory uspořádá 1x ročně akci pro vybrané zaměstnance společnosti s předáním odměn za pracovní a životní výročí dle bodů 1 – 4.

 

zdůvodnění: sjednocení -   též Odborová rada má zájem účastnit se těchto schůzek a v rámci svých možností přispět k důstojné atmosféře a k ocenění, dle výše uvedených kritérií.

 

strana 10 protinávrhu odborů – III. – 7.-b) = zvýšení plnění

návrh: b) Zaměstnavatel poskytne zaměstnancům, kteří nevyužijí v daném roce do termínu vyhlášené zaměstnavatelem benefit v hotovosti, poukázky FlexiPASS od firmy SodexhoPASS. Poukázky lze využít k úhradě v lékárnách, rekreace nebo zájezdů,  využití v tělovýchovných a sportovních zařízeních, vzdělávacích zařízeních a na kulturní akce v široké síti smluvních partnerů. Poukázky jsou u zaměstnance osvobozeny od daně z příjmů, sociálního i zdravotního pojištění.


Výše hodnoty poukázky je stanovena na částku 500  1.000,-Kč.

zdůvodnění: reagovat na inflaci i postupnou oblibu a daňovou výhodnost. Bod 7 odlišen písmeny a) a b) = zpřesnění orientace v textu.

 

 

 

 

strana 12 protinávrhu odborů – III. – 9. = upřesnění a zvýšení plnění

návrh:  Zaměstnavatel poskytne ZO OSD Motol Odborové radě každoročně, nejpozději k 1. 7. daného roku, finanční částku 5.000 15.000,-Kč na zajištění mobility odborové práce, k materiálnímu zajištění podkladů na jednání, k informovanosti zaměstnanců dle ZP a KS.

 

zdůvodnění: zpřesnění + změna výše - důvod – nástupnictví subjektu + významné rozšíření počtu členů a tím i nákladů OR.

 

 

strana 17 protinávrhu odborů – IV. – 3. = upřesnění

návrh:  Mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem je sjednávána hodinová nebo měsíční smluvní či tarifní mzda, uvedená v této KS a jejich přílohách. Zaměstnanci jsou zařazeni do pracovních kategorií:

 

·                         náměstci společnosti (o zařazení do této kategorie rozhoduje vedení společnosti a majitel) -  smluvní mzda,

·                         ředitel společnosti a vedoucí náměstci jsou odměňováni výhradně na základě manažerských smluv a nepodléhají dohodám s odbory o tarifní výši mezd,

·                         dělnické kategorie  -  smluvní mzda,

·                         opraváři -  smluvní mzda,

·                         ostatní dělníci -  smluvní mzda,

·                         THP  -  smluvní mzda,

·                         řidiči nákladní dopravy - tarifní hodinová mzda,

·                         řidiči autobusů - tarifní hodinová mzda,

·                         řidiči osobní dopravy - tarifní hodinová mzda.

 

zdůvodnění:  vypuštění textu- ŘOD- nemají definován tarif..

 

strana 20 protinávrhu odborů – IV. – 5. = zvýšení sazeb

návrh:

řidiči autobusové dopravy (5. SP)

98,1076,- / hod.  110,-OK

řidiči nákladní dopravy (3. SP)

80,5077,- / hod.   ?

 

zdůvodnění:   nárůst výše tarifu nad garantovanou hladinu danou zákonem – a postupné přibližování se tarifům města Brna.

u nákladní dopravy odbory vyčkají na návrh zaměstnavatele

 

strana 21 protinávrhu odborů – IV. – 7. = vypuštění textu

návrh:

1.        Pro rok 2015 dojde k navýšení mezd pro řidiče nákladní, osobní a autobusové dopravy, dle dohodnuté výše této KS k 1. 4. 2015.

2.        Pro rok 2015 dojde k navýšení mezd pro řidiče osobní dopravy dle článku IV. Mzdová oblast, bod 14. Mzdové příplatky, odstavec 10., a to od data 1. 10. 2015. Procentuální navýšení mezd bude zohledněno při uplatnění valorizační doložky od 1. 4. 2016.

zdůvodnění: zbytečný text

 

strana 21 protinávrhu odborů – IV. – 7. = upřesnění

návrh:

3. 1.   V roce 2019 2016 a v roce 2017 bude uplatněna valorizační doložka u všech kategorií zaměstnanců a meziroční nárůst se bude odvíjet od výše inflace předchozího roku, vyhlášené Českým statistickým úřadem, navýšené o 2 %. s tím, že maximální meziroční nárůst nepřesáhne 3%.[JŠ1]  [D2]  Vzhledem k termínu zveřejnění výše inflace bude úprava mezd zaměstnanců realizována vždy od 1. dubna daného roku.

zdůvodnění: na 2018 dohoda na výši tarifu a dále viz text

 

strana 21 protinávrhu odborů – IV. – 7. = vypuštění textu

návrh:

Pro řidiče osobní dopravy bude výše valorizace

upravena  o již provedené navýšení mezd k 1. 10. 2015.

zdůvodnění:  zbytečný text

 

 

  strana 22 protinávrhu odborů – IV. – 7. = zpřesnění textu

návrh:  Pravidla pro stanovení částek Kč měsíčních kolektivních nezaručených mezd k rozdělení:

1.       S platností od 1. 4. 2015 je přiznána zaměstnancům je přiznána měsíční nezaručená mzda takto:

 

zdůvodnění:  matoucí text

 

strana 26 protinávrhu odborů – 13. – 4. = vypuštění textu

návrh: Příplatek za výkon na lince Moraveč - Nová Cerekev – Pelhřimov – Humpolec - Praha bude ke dni 30. 4. 2016 ukončen z důvodu zrušení této linky. Nově od 1. 5. 2016 se přiznává příplatek za výkon na lince Pelhřimov – Horní Cerekev – Batelov - Třešť.

Příplatek pro řidiče OD na těchto linkách je v částce 85,- Kč za jednu otoč (dva spoje). Částka za denní výkon je stanovena dle reálného matričního záznamu.

Celková částka za měsíc je násobkem počtu dnů a částky za jeden den.

Vyplácení příplatku pozastaveno od 1. 4. 2017.

 

zdůvodnění:  vypustit text, obnovit příplatek, popř. projednat jeho výši

 

 

strana 26 protinávrhu odborů – 13. – 8. = vypuštění textu

návrh: Příplatek za výkon na lince Humpolec - Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Jindřichův Hradec.

Příplatek pro řidiče OD v částce 85,- Kč za jednu otoč (dva spoje) na lince Humpolec - Pelhřimov – Kamenice nad Lipou – Jindřichův Hradec. Částka za denní výkon je stanovena dle reálného matričního záznamu.

Celková částka za měsíc je násobkem počtu dnů a částky za jeden den.

Vyplácení příplatku pozastaveno od 1. 4. 2017.

 

 

zdůvodnění:  vypustit text, obnovit příplatek, popř. projednat jeho výši

 

 

strana 27 protinávrhu odborů – 13. – 8. = vypuštění textu

 

návrh:  Příplatek za výkon na lince Blansko – Lomnice dle matričních záznamů MZ 62, MZ 64 a MZ 66.

Příplatek pro řidiče OD v částce Kč 85,- za výkon na lince Blansko – Lomnice. Částka za denní výkon je stanovena dle reálného matričního záznamu.

Celková částka za měsíc je násobkem počtu dnů a částky za jeden den.

Vyplácení příplatku pozastaveno od 1. 4. 2017.

 

zdůvodnění:  vypustit text, obnovit příplatek, popř. projednat jeho výši

 

 strana 27 protinávrhu odborů – 13. – 9. = zvýšení sazby

 

návrh:  Příplatek pro řidiče OD v částce Kč 1025,--100,- za jednu směnu. Příplatek náleží řidiči, který pracuje ve směnném provozu (ranní a odpolední směna).

 

zdůvodnění:  20 a více dní v práci někdo jednu nebo dvě so a ne nedostane příplatek 6,60Kč za ztížené prac. podmínky, protože nemá vice jak 1,30 čekání v tahu. Mají hodně ježdění a nemají ani čas jít na toaletu. Rozvírají se více nůžky  ve výplatách mezi řidiči. Požadujeme, aby se platy řidičů porovnali zvlášť. Ranní odpolení-turnus-denní.