Informace od předsedy sekce, p.Koledy, z Arriva:

Proběhlo jednání s ředitelem p. Poláčkem a pí. Kunešovou. Ani po šesti hodinách jsme se nedohodli na nápravě turnusů. Řidiči jsou krácení na hodinách počítaných do výkonu. Rozhodli jsme se vyhlásit stávkovou pohotovost. Ředitel nám slíbil jen převod tří procent prémií do kolektivní smlouvy. Na 1.2.2022 máme dohodnutou schůzku s vedením Olomouckého kraje.

 

Přepis z jednání

Zápis z jednání:

Zahájení a přivítání přítomných na prvním jednání zaměstnavatele se zástupci všech odborových organizací po fúzi společnosti.

Panem Poláčkem bylo oznámeno, že v únoru proběhne kontrola ze svazu OSD – p. Schwarz.

P. Drlík sdělil, že dne 20.12. byly vydány nové turnusy, které nebyly projednány s odborovými organizacemi.

 

Vyjádření zaměstnavatele:  Pokud se jedná o turnusech – bylo sděleno, že turnusy jsou v tuto chvíli přepracovávány a jejich výsledek bude v jednotlivých provozních oblastech komunikován s odborovými organizacemi. Další kontrola turnusů proběhne 31.1.2022. V provozní oblasti Přerov jsou i dle sdělení p. Virgla turnusy v pořádku

Bylo vysvětleno, co se do pracovní doby počítá a co ne. Neznamená, že pokud je něco uvedeno v „zrcátku“ nepočítá se do pracovní doby.  

 

P. Parákem bylo sděleno několik skutečností, ke kterým se souhrnně zaměstnavatel vyjádřil níže:

Sdělil, že dne 13.12. bylo jednání v Mohelnici a dle jeho sdělení nebyly dodrženy dohody ze zápisu vyplývající.

Nocování není řešeno.

V kolektivní smlouvě není upraveno, že rozdělená směna se nedotýká řidičů linkových autobusů a je v rozporu s legislativou.

 P. Parák jménem většiny odborových organizací  požaduje, aby turnusy byly vráceny do podoby tak, jak byly vypracované ke dni 12.12.2021

Byla vyslovena nedůvěra vůči zaměstnavateli a odborové organizaci ZOOSD Chrudim, že dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě sjednané na roky 2021-2024 byl sjednán zpětně.

Prémiová složka 3% pro všechny řidiče měla být garantována kolektivní smlouvou.

P. Parák sdělil, že dochází ke zhoršení sociálních a pracovních podmínek řidičů.

 

Vyjádření zaměstnavatele:

 

Ad a)  Zaměstnavatel ve shodě se sociálními partnery, s nimiž byl oprávněn kolektivní smlouvu uzavřít, reagoval na dodatečné požadavky zástupců odborových organizací ve snaze zachování sociálního smíru a dodatečně do dodatku č. 2 uzavřeném dne 22.12.2022 dopracoval další body, jenž nebyly upraveny dodatkem č. 1. Dále pak  po projednání s příslušným odborovým partnerem upravil vnitřní předpis týkající se prémiové složky mzdy řidičů tak, aby byla garantována prémie min. ve výši 3%, nedojde-li k závažnému porušení „pracovní kázně.“  Jak kolektivní smlouva, tak její dodatky č. 1 a 2, včetně vnitřního předpisu „Prémiového řádu“ jsou vyvěšeny na intranetu společnosti. .

Na jednání dne 20.1.2021 bylo dohodnuto, že zaměstnavatel s účinností od 1.2.2022 vydá novelizaci předpisu, kde bude doplněno že prémie nenáleží za „podjetí,“ na novou formulaci: „opakované podjetí. “

 

Ad b) k otázce nocování zaměstnavatel sdělil, že je připraven vydat vnitřní předpis, kde je zaměstnancům poskytován paušální příplatek za nocování a k tomu je poskytována příslušná sazba stravného podle vyhlášky po celou dobu pracovní cesty tj. včetně nocování. Sazby tuzemského stravného jsou poskytovány takto:

Obsah obrázku stůl

Popis byl vytvořen automaticky

 

 

Ad c) Rozdělená směna je v kolektivní smlouvě uvedena přesnou citací Kolektivní smlouvy vyššího stupně, uzavřené na roky 2021 – 2024, jenž se na zaměstnavatele vztahuje.  Účelem této úpravy je umožnit zapracování rozdělených směn u zaměstnanců pracujících v MHD.

 

Ad d) Vrácení turnusů do podoby 12.12.2021 není možné. S účinností od 1.1.2022 se zaměstnanci bývalé společnosti ARRIVA MORAVA stali zaměstnanci společnosti ARRIVA autobusy a to v důsledku provedené fúze.  Na všechny zaměstnance se tudíž uplatňuje stejná kolektivní smlouva. Zaměstnavatel a turnusoví pracovníci v jednotlivých oblastech jsou připraveni s   odborovými organizacemi spolupracovat a reagovat na oprávněné požadavky odborů na úpravu turnusů řidičů.

 

Ad e) Toto tvrzení se zcela nezakládá na pravdě. K tomuto tvrzení se vymezila i ZOOSD Chrudim, jenž příslušné dodatky ke KS uzavřela.  Dodatek č. 1. byl uzavřen dne 9.12.2021 a obsahoval již některé požadavky, jenž byly ze strany odborů vzneseny v průběhu návštěv na provozních oblastech v průběhu měsíců listopadu a prosince a byl dohodnut v souladu se zákonem s příslušnou odborovou organizací ZOOSD Chrudim.  Dodatek č. 2 byl následně uzavřen na základě jednání s odbory dne 13.12., kde do dodatku č. 2 byly zapracovány další body z jednání, jenž dodatek č. 1 neobsahoval.  P. Kunešová promítla email včetně přílohy obsahující podepsaný dodatek č. 1 ze dne 9.12.2021, kde je vedoucím pracovníkům společnosti

oznamováno uzavření dodatku č. 1.  Dodatek č. 1 byl uzavřen zcela nezpochybnitelně před samotným jednáním dne 13.12. a o této skutečnosti byly na jednání dne 13.12. odborové organizace informovány.

 

Ad f) Otázka prémiové složky je ve společnosti ARRIVA autobusy řešena vnitřním předpisem a v duchu dohody ze dne 13.12., byl tento vnitřní předpis po projednání s odborovou organizací takto upraven. Otázka zanesení prémiové složky mzdy do textu kolektivní smlouvy je a může být předmětem kolektivního vyjednávání a případně dalšího dodatku ke kolektivní smlouvě, pokud se na tom všechny strany shodnou.  

 

Ad g) S tímto tvrzením zaměstnavatel zcela nesouhlasí. S účinností od 1.1.2022 došlo na základě uzavřené kolektivní smlouvy resp. jejích dodatků k navýšení mzdových tarifů pro řidiče na 150 Kč/ hod.  Adekvátně byla zvýšena odměna za čekání a příplatek za ztížené pracovní prostředí. Současně k hodinové mzdě je poskytována prémie min. ve výši 3% (nedojde-li k porušení pracovní kázně zásadním způsobem ve vnitřním předpise vyjmenovaným) až 10%. od 1.1.2022 tak dochází k navýšení mezd řidičů až o 10%. 

 

P. Strýček se zeptal co s „podvýkonem“ řidiče.  

 

Vyjádření zaměstnavatele: Pokud zaměstnavatel není schopen naplnit fond pracovní doby u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby řidičů a zaměstnanci vznikne tzv. „podvýkon,“  bude mu rozdíl do pracovní doby  (do fondu pracovní doby daného měsíce) doplacen.

 

P. Šarkozi předal zaměstnavateli dopis z oblastního inspektorátu práce ze dne 21.3.2019, adresovanému panu Šarkozimu, kde je oblastní Inspektorát práce informuje o výsledcích kontroly provedené na základě jeho podnětu. Z dopise je uvedeno, cit : “zaměstnavatel porušil nařízení vlády 567/2006 Sb., a  to tím, že nevyplatil příplatek ke mzdě za ztížené pracovní prostředí.“  P. Šarkozi se dotázal zaměstnavatele konktrétně na porušení této výše citované povinnosti.

 

Vyjádření zaměstnavatele: S ohledem na to, že zaměstnavatel neměl u sebe protokol ze samotné kontroly a není z dopisu jasné, zda se jednalo o jednotlivé porušení a nevyplacení příplatku, anebo byly v této věci podány námitky vůči kontrolnímu protokolu, bude na tuto otázku odpovězeno po zjištění příslušných skutečností.  

 

P. Parák odcitoval ustanovení zákoníku práce § 203 

Jiné úkony v obecném zájmu

(1) Jiné úkony v obecném zájmu stanoví tento zákon nebo zvláštní zákon.

(2) Pracovní volno pro jiný úkon v obecném zájmu zaměstnanci

a) přísluší s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku k výkonu funkce člena

1. orgánu odborové organizace podle tohoto zákona,

2. rady zaměstnanců nebo volební komise podle tohoto zákona, jakož i zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle tohoto zákona (§ 283 až 285),

3. vyjednávacího výboru nebo evropské rady zaměstnanců podle tohoto zákona (§ 288 až 298),

4. orgánu právnické osoby voleného za zaměstnance podle zvláštního právního předpisu,

5. vyjednávacího výboru a člena výboru zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu.

b) přísluší k výkonu jiné odborové činnosti, zejména k účasti na schůzích, konferencích nebo sjezdech,

 

A dále v souladu s § 206 ZP požádal o uvolnění předsedů všech ZO působících ve společnosti Arriva Autobusy na uvolnění k jednání dne 1.2.2022.

 

Vyjádření zaměstnavatele: Zaměstnavatel respektuje.

 

 

Dále byla diskutována otázka bezpečnostních přestávek. Odborové organizace požadují dopracovat bezpečnostní přestávky tak, jak byly v turnusech 12.12.2021.

 

Vyjádření zaměstnavatele: Bezpečnostní přestávky budou doplněny tak, aby byly v souladu s legislativou a nebylo například použito několik bezpečnostních přestávek v průběhu jednoho turnusu, pokud to legislativa nepožaduje.

 

 

Zaměstnavatelem bylo sděleno, že zaměstnancům, jenž mají sjednáno životní pojištění k 31.12.2021 (nikoliv tedy penzijní připojištění) bude poskytován paušální příspěvek dle vnitřního předpisu společnosti na životní pojištění a to z důvodu uzavřených smluv mezi zaměstnanci a pojišťovnou, kdy nelze poskytovat částku pevně sjednanou. Zaměstnancům bude doporučeno sjednat penzijní připojištění.

 

 

Dle sdělení p. Strýčka nejsou v některých zaměstnanců oblasti Jeseník správně zaplaceny turnusy.

 

Vyjádření zaměstnavatele: Tato informace byla pro zaměstnavatele novou zprávou. P. Strýček byl požádán, aby se řidiči obrátili na manažera provozní oblasti, který bude taktéž informován, aby řidičům byly tyto chyby odstraněny a doplaceny. 

 

 

 

 

Závěr:

Zaměstnavatel navrhuje, pokud se na tomto s odborovými organizacemi shodne v rámci zachování sociálního smíru, že do turnusů dle požadavku odborů budou zapracovány podle jednotlivých oblastí: 15 minut mytí; a 25 minut DODK a 15 minut na odvod tržeb.  Odborové organizace trvají na zapracování 15 minut na odvod tržeb přímo do turnusu. Zaměstnavatel požadavku zástupců odborových organizací pro provozní oblasti Olomouc, Šumperk, Jeseník a Třinec na zapracování do turnusu vyhoví

Dále odborové organizace požadují mytí v délce 30 minut, k čemuž zaměstnavatel sdělil, že se vyjádří až v průběhu pátka 21.1.2022. 

Zaměstnavatel deklaroval, že je připraven reagovat na oprávněné požadavky odborů na úpravu turnusů řidičů.

 

Zapsala: Lucia Kunešová

 

V Olomouci, dne 20.1.2022