Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Proběhlo krátké jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, dne 19. 5. 2022 od 9:00 hodin, ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.     Diskuse s GŘ, přednesl jsem požadavek na možnost znovu přijetí brigádníků, kterých podnik zbavil v Covidovém období. Podle vedoucího JPT se podnik brigádníkům nebrání a potřebuje je. Požádal jsem dále o zajištění dopravní kázně na Palackého mostě, kde po uzavírce Barrandovského mostu dochází k problémům s nákladními automobily.

Nastínil jsem i problém nedodržování kázně při svévolném parkování motorek ve vozovně Motol (mimo parkoviště). Strážní agentura tam pouští kdekoho, neplní si své povinnosti a vedoucí vozovny není schopen kázeňsky zasáhnout proti řidičům z jiné vozovny.. Podle vedoucího JPT si mají prohřešek mezi sebou vedoucí předat… primárně ale vidím problém v neoprávněném vjezdu, kterému má zamezit vrátnice obsazená agenturou.

 

2.     Flash Report – podány zprávy o jednání představenstva společnosti, o ekonomické situaci podniku a o harmonogra u prací výluk.

 

3.     Projednání – Úprava rozvrhu směn – turnusu v 226400 – provoz Pankrác  - turnus vysvětlen a projednán. Odbory nemají pravomoc jej vetovat a podnik na něm trvá.

 

4.     Kontrola Zápisu č. 4 z PJ ze dne 21. 4. 2022- probrány odpovědi na různé interpelace. Máte-li i vy něco k řešení, pošlete nám zprávu na info@zoosdmotol.cz , rádi ji podáme a o výsledku budeme informovat.

 

Příklad odpovědi na podanou interpelaci:

-       p. Zabloudil: dotázal se, jaký je plán HMP na vymáhání preference MHD po předpokládaném kolapsu na Barrandově, který brzy nastane a zda v centru bude posílena policie, aby vyhrazené tramvajové a autobusové pruhy hlídala a uvolňovala, např. most Legií nebo Plzeňskou ulici.

-       p. Hlubuček: uvedl, že preference MHD se dlouhodobě zlepšuje, v minulosti nebylo tolik vyhrazených jízdních pruhů nebo preferencí na SSZ.

S dotazy týkajícími se problematiky druhé etapy rekonstrukce Barrandovského mostu odkázal na náměstka primátora pro oblast dopravy a památkové péče, jelikož se podílel na její přípravě. Byl kladen důraz, aby byla tato akce dostatečně připravená a zkoordinovaná (objízdné trasy a MHD). Uvedl, že věří, že tato druhá fáze rekonstrukce od května do srpna roku 2022 je dostatečně zajištěna po všech stránkách.

V oblasti kontroly nad dodržováním zákazu vjezdu do vyhrazených pruhů proběhla koordinační schůzka s PČR. Zopakoval, že v Praze chybí 400 strážníků a 700 policistů. Policisté a strážníci musí plnit i jiné aktuální úkoly. PČR spadá pod MVČR a MP, která je v gesci HMP, je nyní velmi vytížena také v oblasti ukrajinských uprchlíků, na kterou je denně vyčleněno 100 strážníků.

-       p. Zabloudil: reagoval na výluku týkající se Barrandovského mostu. Uvedl, že lidé budou hledat různé objízdné trasy, tzn., že budou jezdit také v místech, ve kterých v dnešní době nejezdí a omezí tak výrazně tramvajovou dopravu, zejména mezi zastávkami Hlubočepy – Smíchovské nádraží, kdy v okolí Smíchovského nádraží lidé parkují v bočních ulicích. Navrhl dát do ulic zákaz vjezdu.

-       p. Urbánek: uvedl, že oprava Barrandovského mostu bude trvat zhruba 4 roky. Na příštím PJ se zástupci OO bude přítomen náměstek primátora pro oblast dopravy a památkové péče, se kterým bude možné diskutovat o dané problematice. (poznámka JZ – nepřišel…)

-       p. Šurovský: uvedl, že DP nemůže určovat, v jakých místech má být zákaz vjezdu. O umisťování dopravních značek rozhoduje úřad v příslušné městské části v Praze a Policie ČR.

 

Parkování v oblasti areálů v Hostivaři

Vyjádření 200400 – odbor Technická správa objektů – Ing. Vejsada

Problematiku zřízení nových parkovacích ploch v oblasti areálů Hostivař se řeší formou investiční akce v působnosti 200300 – odbor Investice Povrch „20-0-1828 Rozšíření parkoviště pro osobní vozy – DOZ Hostivař a OZM“, kdy aktuálně probíhá příprava pro získání územního rozhodnutí. Co se týká přípravy a realizace parkovacího domu v budoucí smyčce Depo Hostivař, toto je investicí HMP.

Odbor TSO řeší parkování v rozsahu:

Depo Hostivař

V Depu Hostivař probíhá zpracování dopravní studie, ze které vzešel první návrh zřízení parkovacích míst dopravním značením či jednoduchými stavebními úpravami bez územního či stavebního povolení. Tato parkovací místa jsou v současné době interně projednávána na DPP. Po projednání budou parkovací místa zřízena. Dále bude probíhat příprava II. etapy zřízení parkovacích míst se složitějšími stavebními úpravami s případným územním rozhodnutím či stavebním povolením.

Ústřední dílny Hostivař

V areálu OZT se podařilo vytvořit parkovací plochu uvnitř areálu u vrátnice na ploše po odstraněných unimo buňkách. Informace byla již zástupcům OO poskytnuta.

Dále se zde připravuje ohraničení parkovací plochy před vrátnicí s vyhrazeným vjezdem pouze pro zaměstnance DPP. V květnu bude instalována informace o vymezení parkoviště pro užívání pouze pracovníkům DPP s požadavkem na vyklizení vozidel majitelů mimo zaměstnance DPP. Poté se realizuje ohrazení parkoviště dle aktuální vlastnické linie betonovými svodidly podél linie s ulicí U Vozovny a vymezení vlastnictví ve spodní (severní části parkoviště). Toto je možné až po vypršení lhůty informace o vyklizení. Na výjezd a vjezd budou instalovány závory a kartový systém ovládání vjezdu a výjezdu dle rozhodnutí ÚB a JIT (vstupní systémy) a následně proběhne koordinace instalace.

OZM Hostivař

Reakce na připomínku, že i když byla předložena vytipovaná místa pro parkování, že se neřeší problematika parkování v OZM:

Problematika zřízení parkovacích ploch není jednoduchá. Využití doporučených a navržených vyznačených ploch uvnitř areálu OZM prověříme a projednáme s uživateli areálu a zástupci ÚB v souvislosti s výkonem činností, manipulací a bezpečností v areálu, jak již bylo uvedeno ve vyjádření v Zápise č. 3 z PJ ze dne 24. 3. 2022. Výsledkem budou nižší jednotky parkovacích míst.

Návrhy na nezpevněných plochách vně areálu musí korespondovat s vlastnictvím pozemku a možností užívání ploch dle územního plánu a legislativy. V minulosti jsme na těchto nezpevněných plochách v pozemkovém vlastnictví DPP projednávali se zástupci příslušných městských úřadů možnosti alespoň provizorního parkování na propustném zpevnění těchto ploch (panely, štěrk), ovšem s jejich odmítavou reakcí. Též uvedeno v Zápise č. 3 z PJ ze dne 24. 3. 2022.

 

Problematika rozšiřování tramvajových tratí

-       p. Šurovský: uvedl, že se dočasná jednokolejná smyčka bez předjízdné koleje v Libuši nebude stavět. Rada HMP a Zastupitelstvo HMP schválilo směnu majetků s vlastníky v oblasti Libuše a předjímá, že by dočasná smyčka měla být odstraněna na konci roku 2025.

-       Dále uvedl, že je akcelerována výstavba prodloužení tramvajové tratě Holyně – Slivenec se zprovozněním již na podzim roku 2023, jelikož je snahou omezit počet úvraťových obratišť, v tomto případě Holyně. V Libuši by mělo být maximálně urychleno prodloužení na Nové Dvory, resp. alespoň na trojúhelník Novodvorská x Chýnovská, aby bylo odstraněno co nejdříve úvraťové obratiště Libuš.

 

Navýšení ceny předplatného jízdného v MHD

-       p. Hlubuček: uvedl, že před 4 lety tehdejší náměstek primátora pro oblast dopravy za ČSSD sliboval, že MHD v Praze bude zdarma. Je zapotřebí si uvědomit, že náklady na pražskou MHD jsou ve výši 16 mld. Kč ročně. Tehdejší koalice stanovila cenu ročního předplatného jízdného ve výši 3 650 Kč, čímž se podařilo získat množství nových předplatitelů. Dnes se situace posunula, hnutí STAN je zastáncem zvýšení ceny jízdného a na podzim může být inflace například 12 %. Lze očekávat, že k navýšení ceny jízdného dojde od ledna roku 2023. Dodal, že tato oblast je citlivá, aby někteří cestující v reakci na navýšení nezačali využívat individuální automobilovou dopravu. Doplnil, že dnes jezdí 50 % cestujících MHD zdarma, a za jízdné platí jen cestující v produktivním věku. Cena jízdného je nízká v porovnání s cenami pohonných hmot, s náklady na údržbu automobilu a platbami za parkování. Odkázal s dotazem na náměstka primátora pro oblast dopravy a památkové péče, který má oblast dopravy na starosti.

                                                                                  

 

5.     Diskuse – viz bod jedna.

Pan Pařízek podal info o volbách do Dozorčí rady – volby skončily a začínají se počítat výsledky. Zákonné minimum (1/3) se prý podařilo naplnit. Proběhla diskuze o potřebě operativních změn v průběhu voleb (nasazení náhradníků).

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·       Flash Report PJ

·       Úprava turnusu Pankrác

·       Zápis č. 4 z PJ ze dne 21. 4. 2022_final