Z jednání o Pracovním řádu DPP 18.6.2018.  ŘEŠILO SE:

3.4.4 nahrávání- nenahrávání záznamu zaměstnanci (i mimo prac. dobu) – důrazně jsem za Odborovou radu (a bohužel i jako jediná OO) hájil naše právo mít a používat kamerový systém za čelním sklem pro ochranu řidiče.. Několika hodinová diskuze se stáčela různými směry (nejen k záznamu nehod a škod), od špehování po pracovištích a mimo ně, až po používání záznamů pro různé udávání... a morální a technické zamezení nekalostí. K dohodě nedošlo a znovu se budeme bodem zabývat příště. Právní odbor připraví návrh.

3.5.x- používání přístupů do datových sítí (ochrana majetku ve vlastnictví zaměstnavatele, ochrana autorských práv, ochrana dodržování smluvních ustanovení licenčních smluv, ochrana utajovaných informací, povinnosti mlčenlivosti, ochrana obchodního tajemství, know-how, zabezpečení provozu informačních systémů, apod.). Shoda. Též shoda na odstraňování dat (až) po výzvě (po popř. uložení dat nesouvisejících s výkonem práce), zajištění úložišť atp..Jako zásadní je věta: Obsah poštovní zprávy lze kontrolovat pouze za podmínek specifikovaných v  § 316 odst. 2 a 3 ZP.  

3.6.x- Neomluvené zameškání směny. Méně závažné porušení povinností vyplývajících z právních předpisů mající za následek výpověď….a další obdobné položky, včetně možnosti okamžitého zrušení prac. poměru pro hrubé porušení povinností.. Diskuze na téma, opravy textu, konstatace vazby na Zákoník práce.

3.7.x Zastupování vedoucích zaměstnanců- povinnost delegování zástupců při celodenní nepřítomnosti.

 

IV. Oblast BOZP. Čištění textu po předchozích jednáních, vypořádání námitek a návrhů z minulých jednání.

Body- Povinnost zaměstnavatele všestranně zajišťovat BOZP a PO . Povinnost vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací BOZP a PO a přijímáním opatření k předcházení rizikům. Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoj. Účast při jednáních týkajících se BOZP. Prověrky BOZP. Účast na školení o BOZP a PO.

 Opatření stanovená pro případ zdolávání mimořádných událostí, atp..

 

4.3 a dál..- POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ. Školení a ověřování znalostí.

4.4. a dál.. -  Zaměstnancům je zakázáno. Konání prací tam kde je třeba povolení atp., kouřit tam, kde je to zakázano…atp., požívat alkohol na pracovišti…, a další vcelku rozumné ustanovení.

 

4.5.-Práva zaměstnanců. Zde bych citoval jeden důležitý bod, který by měl každý znát:

Zaměstnanci mají právo odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví, popř. život nebo zdraví jiných fyzických osob. Takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

 

4.6 OPATŘENÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Diskuze a zapracování bodů, např. preventivní orientační vyšetření dechovou zkouškou na alkohol a orientační vyšetření na návykové látky. Postup při zjišťování, zda zaměstnanec není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. Školení těch, co vyšetření provádí, kompetence kdo to může nařídit atp..

Rozsáhlá diskuze nad požíváním alkoholu na ubytovnách…. Návrh na vypuštění textu z Prac. řádu (text je striktní omezení i na ubytovny). Zůstalo to v rozporu….

Velká diskuze nad kompetencemi, kdo má právo nařídit kontrolu… (z mého pohledu každý nadřízený, nicméně ostatní trvají na přesném uvedení čísel útvarů a pozic…).

 

Pokračování 12.září 2018

JZ