Z nezáživného jednání v DPP(4.1.2018):

1. úvodem jsme probírali organizační změny úsek dopravní – útvar 110000 – jednotka Provoz Metro, úsek dopravní – útvar 130000 – jednotka Provoz Autobusy, úsek dopravní – útvar 140000 – jednotka Historická vozidla, úsek dopravní – útvar 140000 – jednotka Historická vozidla, úsek technický – útvar 240000 – jednotka Dopravní cesta Metro, úsek technický – útvar 250000 – jednotka Dopravní cesta Tramvaje, úsek ekonomický – útvar 400500 – odbor Účetnictví, daně a financování a v úseku Vedení společnosti – útvar 900100 – odbor Kancelář společnosti.

Z další programu:

zajímavost č.1: vozovna Hloubětín- havarijní stav- Ano, je to tak, hala se odstřelí.. celá se zničí.. Zastaví se provoz deponační haly. Výkazově stále Hloubětín bude fungovat.

Parkovat budou před Harfou 80 + 40 VLAKŮ bude PO OSTATNÍCH VOZOVNÁCH a využijí se odstavné koleje v OZT. Bude postavena nová hala.

Pro zajímavost- monitoring Hloubětína dělá ta stejná firma, co dělala monitoring spadlé lávky v Troji....

zajímavost č.2: tisk píše že nejsou řidiči a MHD jede na prázdninový provoz- Dopravní ředitel Urbánek: nemáme problém s počtem řidičů.. tisk lže… mluvčí píše voloviny.. Pan Slanina pochlebuje vedení… kryjí tím Arivu, která nemá lidi… komunista Tošil řekl, že jezdí prý v noci minutu po noční lince prázdný… diskuze o ničem…

..upozorňuji, na novoroční ohňostroj – linku 5 – malé sólíčko- obsypané ostrůvky… dlouhý interval, co si mají lidi o tom myslet….

Diskuze o výši mzdy na letácích a realitě… uvedeno na plakátu 35.000,- , fakt je 28.400,- vše hrubého.. a pak mají mít lidi…?

-motivační studentský program- info o průběhu. Myšlenka dobrá, realita je jiná.

Diskuze o počtech neomluvených hodin, hodnocení žáků, poskytování OOPP, různé evidence… Obitko chce vychovávat pouze špičkové zaměstnance-bez absencí… doba je jiná.

Projednávání ztrát sociálních nákladů. Zaměstnavatel předložil, seznam ztrátovosti jednotlivých činností účtu 528. Vystoupil jsem proti hrazení ztrát z hospodaření rekreačních středisek. Podle naší organizace jde o neprůhledné plýtvání penězi zaměstnanců. Žádal jsem, opakovaně, nechť si tyto ztráty hradí zaměstnavatel ze své režie, nikoli z peněz určených na sociální program pro zaměstnance.

Vedení však změnu nehodlá realizovat. Jsme tedy ve při….

Podnik dosud neví kolik mínus vlastně bude třeba(oproti plánu) a zda nevznikne přebytek, který by poté měl být (v souladu KS) rozdělen mezi zaměstnance. Další jednání bude sděleno.

Projednávání žádosti o navýšení cen ve stravovacích provozech - J+J CATERING spol. s.r.o. , Jan Mareš , depo Zličín, depo Žižkov. Personální navrhuje rozpustit Stravovací komisi. Připojuji se. Stejně tam ti, co nás mají zastupovat nechodí- viz zpráva o pár článků níže… NovotnýMetro- hovoří o nešťastnosti termínu svolání, prý se jinak schází… (k čemu?). Pan Feigel hovoří o dovolené a o přízemním idiotovi, který to dal na facebook- hádejte o kom hovoří…?

Diskuze, kolik budou vracet na stravenky (do výše stravenky?).

Navýšení cen ve stravovacích provozech jídelna a kantýna depo Kačerov, jídelna a kantýna CD, kantýna OZT Hostivař – provozovatel Jan Mareš.

Dne 23. 11. 2017 požádal p. Mareš o zvýšení cen jídla s odůvodněním růstu cen potravin, energií, nájmů, mezd. Řečníci se předhánějí v tom, jak nesouhlasí se zvýšením ceny, jak že vaří špatně…

Vznáším řečnický dotaz, zda firma co dělá jídlo má právo na tvorbu cen tržní ekonomikou nebo podléhá plánovanému hospodářství. Pan Mareš je cizí firma nebo jsou to naši zaměstnanci..? Že vaří špatně ? Pak tam pošlete státní kontrolu…ať dá věc do pořádku. Podle mne si jen na něco hrajeme….

Za až trapnost uvádím věty ze zápisu stravovací komise:

…p. Pařízek zmínil, že pan Obitko je odborník ohledně posuzování kvality stravování a navrhl, abychom oslovili pana Obitka, zda by neudělal kontrolu kvality jídla p. Obitko řekl, že nemá problém s tím, provést kontroly přípravy jídel ve stravovacích zařízeních OP (že by měl zapotřebí se zadarmo najíst…“pan odborník“),

p. Olejár navrhuje možnost exkurze do stravovacích provozů v zahraničí. Uvedl nabídku exkurze do Německa (Berlín, Potsdam, Magdeburg, Leipzig, Halle, Rostock, Jena, Erfurt,Gera, Gotha, Drážďany) a do Rakouska (Linz, Innsbruck, Graz, Wien) – boha, to je snad už legrace… nebo si hrajeme na poslance…? Vznáším v tomto smyslu poznámku do zápisu jednání- nejsme ani oprávněni hlídat kvalitu, ani cestovat po světě a koukat, zda tam krájí cibuli jinak než u nás.

Další bod - Podání informace k návrhu směrnice o rehabilitačních pobytech pro zaměstnance DP. Hlavní myšlenky: Rehabilitační pobyty v rozsahu 5 pobytových dnů jsou poskytovány zaměstnancům, kteří splňují podmínky uvedené v této směrnici a kteří zároveň uzavřou se zaměstnavatelem Dohodu o poskytnutí rehabilitačního pobytu. Rehabilitační pobyty jsou poskytovány s ubytováním, procedurami a celodenní stravou zaměstnancům maximálně jeden krát za 3 kalendářní roky. Jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance s náhradou mzdy. Zatím pro profese: Řidič autobusu , řidič tramvaje, strojvedoucí metra, zaměstnanci pracující v noci – trvale noční. Normu po připomínkování zveřejníme.

Ze zápisu: kontrola minule vyřčeného, nic zajímavého… u mne například:

- p. Zabloudil: uvedl, že průvodní dopis vnímá jako zmatečný a vyzývá zaměstnavatele k určení termínu na KV a oznámení zahájení KV.

- p. Zabloudil: navrhl, aby byla možnost předplacení 2 jídel s tím, že na druhé jídlo by bylo vydáváno potvrzení, které by se druhý den odevzdávalo.

- p. Schneider: takový způsob seznamování neodpovídá řádnému seznámení s normami. Požádal o vložení materiálu od p. Zabloudila „Nesystémovost seznámení s normami u ŘED“ do zápisu. V materiálu je uveden nástup ve 14:30 hodin a souběžná nutnost seznámení se s 9 novými normami. Zaměstnanec nemá řádný čas na seznámení a nikdo neprovádí selekci informací z norem, které dotyčný zaměstnanec k výkonu své práce skutečně potřebuje.

- p. Zabloudil: je pravda, že pro zaměstnance je čas na seznámení s předpisy vyhrazen v přípravné době na výjezd, ale v Manipulačním pracovišti za tuto dobu není možné normu ani najít, natož ji nastudovat a poté potvrdit. Na Manipulačním pracovišti jsou zaměstnanci nuceni na monitoru počítače pouze odkliknout prokazatelné seznámení s normou, aniž by ji zaměstnanec vůbec četl. - atp….

zajímavé odpovědi na dotazy:

k dotazu na systemizaci prac.míst: Vyjádření 500060 – odd. Podpora správy personálních agend – Ing. Pařízek

Představenstvo na svém jednání dne 20. 11. 2017 schválilo další postup ve věci správného nastavení tarifních stupňů v systemizaci PM dle vykonávaných činností, který má dopad do JSVT, JSVA, JDCM a JDCT.

bod 6-31-: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – předložení analýzy

Vyjádření 500200 – odbor Personální a PaM – Mgr. Krejčí

Personální úsek předložil na jednání představenstva dne 6. 11. 2017 návrh na poskytování dlouhodobé výkonnostní odměny i pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Představenstvo návrh odsouhlasilo a uvedená odměna bude od 1. 1. 2018 poskytována zaměstnancům pracujícím na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Narovnání TS u zaměstnanců se stejným výkonem práce

Vyjádření 500200 – odbor Personální a PaM – Mgr. Krejčí - Představenstvo na svém jednání dne 6. 11. 2017 rozhodlo o realizaci části předloženého narovnání TS ve výši cca 9 mil. Kč s účinností k 1. 1. 2019. Příslušní ředitelé byli informováni o vypořádání žádostí jím podřízených útvarů a celý materiál byl předán k řešení v pracovním pořádku útvaru 500060.

K nucení podepsání přesčasů…

Vyjádření 900200 – odbor Právní – Mgr. Kučera

Kromě stanovené týdenní pracovní doby zaměstnavatel může nařídit zaměstnanci maximálně 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok a maximálně 8 hodin práce přesčas v jednotlivém týdnu. Nad tyto limity může zaměstnavatel dle § 93 odst. 3 ZP po zaměstnanci požadovat výkon práce přesčas, avšak tato práce je možná pouze na základě dohody se zaměstnancem. Může se jednat o dohodu konkludentní, sjednanou tím, že zaměstnanec práci přesčas vykoná, či o dohodu uzavřenou ústně nebo písemně. K této otázce shodně vyjadřuje odborná literatura srov Bělina, M., Drápal, L. a kol.: Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015. 549 s,: „Písemná forma pro udělení souhlasu však není předepsána. Souhlas proto může být udělen ústně či konkludentně.“

Závěr:

Za dané situace, kdy zákoník práce výslovně nestanoví písemnou formu souhlasu zaměstnance (potažmo písemnou formu dohody) zastáváme názor, že tento souhlas může zaměstnanec platně udělit i v rámci hromadného seznamu zaměstnanců viz šablona dokumentů DP177-0-500200 (jak vyplývá ze šablony - seznam obsahuje souhlas zaměstnance i souhlas vedoucího útvaru). Pokud je to možné a Doporučujeme, aby hromadný seznam byl pouze jednostránkový dokument, aby se každý podepisující zaměstnanec mohl seznámit s textem, se kterým svým podpisem souhlasí.

Pokud má některý náš člen zájem přečíst si zápis, nechť uvede svůj e-mail a číslo své legitimace(obdržel ji spolu s vánočními dárky), pošlu mu ho.

Z přílohy k zápisu: na žádost o navýšení tarifního stupně- Problematika Lanovkářů (Provozovna 129000) byla projednána s vedoucím jednotky s tím, že nebyl shledán rozpor, který by bylo nutno řešit.

Proti tomuto sdělení jsem vyjádřil nesouhlas. Je ostudné, že zaměstnavatel platí řidiče lanovky, který má být výstavní skříní podniku a vozí hlavně cizince, ve třetí tarifní třídě, jako nekvalifikované manuální pomocníky..

Plat v Lídlu za doplňování zboží je vyšší… více než rok jsme čekali, až to prozkoumají a napíšou, …že na řidiče lanovky kašlou..? I takové je chování managementu ke svým zaměstnancům. Nedají jim mimořádné odměny, nezvýší mzdu, nepřeřadí je na lepší stupeň.. Hlavně, že se to ve vedení hemží smluvními mzdami (abychom nevěděli kolik berou). A kdy bude problém, který budou řešit? Až se jim na to lidi vykašlou a odejdou z DPP…? Budou pak psát, že marodí, nebo, že je potřeba menší provoz…? Každý si odpovězte.

Konec jednání. –JZ-