Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 22. 7. 2021 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

Program jednání:

 

 

1.      Diskuse s GŘ – dotazy na metro D- na stavení povolení. Bylo napadnuto. Omezí se stavební zábor. Je třeba předělat projekt. Je podepsaná smlouva se zhotovitelem.

Vozovna Hloubětín – stavba pokračuje.

 

 

2.      Projednání – Personálně procesní analýza

personální ředitel  -  PŘIŠLI ZÁSTUPCI Deloitt. Očekávání úspor jde na zakázku politiků z radnice. Odborný dokument ukazuje nereálnost vyšších úspor v DPP.

p. Valšek- vedoucí týmu Deloitt- sdělil, že s vedoucími probral hypotézy ke zvýšení efektivity. Bez vedoucích by materiál prý nešel sestavit. Opatření jsou navrženy tak, aby neměnili interní předpisy, zvláště bezpečnostní. Průběžně odpovídal na různé dotazy.

Návrhy počítají s redukcí hodin, míst a změnou produktivity u metra, tram, bus i u údržby a předprodeje jízdenek. Neřeší nijak počty úředníků se smluvními mzdami. Dalo by se říci, zpráva chytá drobky. Je samozřejmě otázkou, zda je vůbec zájem (politiků) řešit lukrativní místa se smluvní mzdou, které za poslední roky v DPP rostli jak houby po dešti. Odbory o smluvních mzdách ze zákona nevyjednávají. Odpovědnost jde za vedením.

 

Mé připomínky. K bodu I.5-strana 12 – snížení počtu dozorčích metra – naráží podle mne- na schopnost zajištění bezpečnosti při konfliktní situaci. Je otázka, zda budou osoby nahrazeny technikou, nebo Policejním dozorem? Jeden dozorčí na stanici nic neřeší… (WC, jiná činnost atp).

K bodu I.7 –strana 13-  snížení počtu zálohových hodin u řidičů…nejsou bezúčelné.. = nepojede dlouho linka (dlouhá prodleva, přeplněné refýže). Snížení standart kvality.

K bodu II.3  Zvýšení efektivity práce u D? Strana 19- Tlak na ně povede k vyšší chybovosti a stresu a může vést k odchodu D z DPP. Na trhu práce tito lidé chybí.   

Obecně – navrhované zvýšení šejdrů (plán na úsporu míst a času)  povede k nárůstu příplatků i nechuti na takovou práci…
kritice odborů byl podroben i záměr omezit počet prodejních míst jízdenek. Podnik argumentuje digitalizací a přechodem prodeje na jinou formu.

 

 

3.      Projednání nesouhlasného stanoviska s vypořádáním připomínek ke SM 2010-001 „Organizační a řídicí normy“

                                                                                           vedoucí odd. 900220 – Organizační a řídicí normy

Vedoucí Karel Janů přednesl informaci o vypořádání připomínek. Představenstvo omezilo počet kol připomínkování a zkrátilo termíny.

 

 

4.      Informace – Aktuální situace Covid-19

bezpečnostní ředitel

bez připomínek

 

 

5.      Flash Report

odborní ředitelé

   bez připomínek, projednán i nový turnus na lanové dráze na Petřín

 

 

6.      Prezentace k projektu Metro 2040

vedoucí odboru 900500 – Projektová kancelář

    přesunuto na srpen

 

 

7.      Projednání – Příkaz 2021-008-01 „Povinnosti zaměstnanců při návratu ze zahraničí“

                                                                                           personální ředitel

Podána informace. Nařízení vlády ukládá zaměstnavateli povinnosti ohledně zaměstnanců, jež se vrátili z ciziny z dovolené.
Dpp připravil formulář a ochranná opatření vyžaduje.

 

 

 

8.      Projednání – Dohoda o srážkách ze mzdy (elektronická forma poukázek na stravování)

                                                                                                 vedoucí odboru 500200 – Personální a PaM

Podána informace. Zaměstnanci, kteří chttěli stravenky posílat na stravenkovou kartu musí formulář o srážkách ze mzdy podepsat.

Do budoucna to budou muset podepsat všichni i ti, kteří pobírají papírové (za měsíc říjen).

 

 

9.      Informace – Souhrnná zpráva o stavu rizik po revizi a aktualizace Registru rizik k datu 30. 4. 2021, zhodnocení vývoje rizik za rok 2020-2021

bezpečnostní ředitel

    přesunuto na srpen

 

10.       Informace – Plnění Plánu předpokládaných přijímaných opatření na zlepšení pracovního prostředí dle bodu 6.20 Kolektivní smlouvy pro rok 2020

                                                                                                 personální ředitel

Pan Zatloukal předložil plán a vyhodnocení opatření. Ze 69 položek jich je 67 hotovo. Například vybavení oddychových míst klimatizací.

 

 

11.       Kontrola Zápisu č. 6 z PJ ze dne 17. 6. 2021

personální ředitel

 

Zkontrolován zápas z minulého jednání. Různé podněty byly vyřízeny či na ně reagováno. Z mé strany šlo o například:

3.2.1          Zvýšení rychlosti u tramvají

-       p. Zabloudil: dotázal se na zvýšení rychlosti u tramvají na 65 km/h. Moderní tramvaje mohou jet rychlostí max. 60 km/h, neboť mají elektronickou zarážku. Dotázal se, zda u nových tramvají 15T bude posunuta elektronická zarážka.

-       p. Šurovský: elektronická zarážka posunuta nebude, musely by se absolvovat extra zkoušky, které jsou nákladné. Aktuálně se jedná o zvýšení rychlosti na 70 km/h u tramvají 14T na trati Modřany – Braník.

-       p. Zabloudil: uvedl, že tramvaje mají jak modrou, tak červenou provozní zarážku. Kdyby se modrá zarážka nahradila červenou, je tam tolerance do 65 km/h.

-       p. Šurovský: uvedl, že tímto způsobem není možné postupovat.

 

3.1              Finanční sumář 1-4/2021

-         p. Zabloudil: dotázal se, v jaké výši je dluh DP za tramvaje.

-         p. Augustín: uvedl, že na konci června budou uhrazeny tři faktury společnosti Škoda Transportation, a. s. v celkové výši 470 mil. Kč. Faktury jsou hrazeny DP.

V prosinci bude uhrazena splátka směnečného programu ve výši 800 mil. Kč. Po uhrazení této splátky bude ještě nutné zaplatit tři splátky ve stejné výši, tj. 2,4 mld. Kč jako jistina bez úroků.

-         p. Zabloudil: dotázal se, za kolik kusů tramvají DP dluží.

-         p. Augustín: uvedl, že se jedná o úvěr.

-         p. Šurovský: uvedl, že několik tramvají, které byly dodány v první polovině roku 2017, se nyní doplácí. Dále uvedl, že tramvaje jsou již zaplacené, ale byly hrazené z úvěru, který se ještě splácí.

-         p. Augustín: uvedl, že management přistoupí k úpravě podnikatelského plánu tak, jako tomu bylo v loňském roce, kdy došlo k úspoře 206 mil. Kč. Rozhodujícím faktorem je objednávka výkonů. Kritickým bodem bude doplatek za jízdné ze strany akcionáře.

Dále uvedl, že se jedná o otázku na úrovni dozorčí rady, kde je předsedou radní pro dopravu a také je jejím členem radní pro finance.

 

5.1              Otevírací doba restaurace ve Střešovicích

-         p. Zabloudil: dotázal se, zda je zajištěno, aby restaurace ve Střešovicích byla dostupná také pro poslední střídání na odpolední.

-         p. Hloch: odpověděl, že otevírací doba restaurace bude od 9.00 hod. do 22.00 hod.

 

8.1              Provoz a počty řidičů MHD

-         p. Zabloudil: uvedl, že nerozumí strategii DP, kdy na tramvajích ušetřil devět zaměstnanců v rámci ukončení DPČ a DPP. Při návratu do normálního provozu budou zaměstnanci znovu potřeba a opět budou muset projít kurzem, který stojí stovky tisíc korun.

-         p. Špička: uvedl, že se nejednalo o záměr.

 

Chcete-li i vy odpovědět na vaše dotazy, napište mi svůj podnět na zabloudil@zoosdmotol.cz , podle charakteru jej zpracuji a předložím na interpelaci.

 

12.       Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“

personální ředitel

    přesunuto na srpen

 

 

13.       Diskuse-  různé podněty - interpelace

Připomínky na úklid kabin řidičů u TRAM a metra.

Proč podnik nakupuje koordinátory BOZP, když si je může sám vyškolit ?

Proč nemohou řidiči s turnusem odpolední jezdit SO a NE

Překážky P7 a P12 (Covid) pro vykazování prac. doby. Jaký je rozdíl. Pro zaměstnance není dopad žádný.

Proč u historických vozů nejsou přebírány jízdenky a hotovost výpravčím?

Proč nejsou vydávány ochr. vesty, když jsou součástí výstrojního vybavení?

Proč dispečeři mají fotit boty při nehodách tram? Důvod?

Sklad- zoufalství… navrhuji vše posílat na pracoviště.

 

 

Chcete-li i vy odpovědět na vaše dotazy, napište mi svůj podnět na zabloudil@zoosdmotol.cz , podle charakteru jej zpracuji a předložím na interpelaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Důvodová zpráva – PPA; usnP 11_2021_5 vč. přílohy PPA; DPP_PPAII_ShrnutiZaveruProjektu

·         Nevypořádané připomínky k návrhu SM 2010-001-14_v2

·         Flash Report PJ

·         2021- informace OO_Metro 2040

·         Důvodová zpráva – příkaz návrat ze zahraničí; PŘ 2021-008-01; Příloha č. 1 – vzor Prohlášení o zahraničním pobytu

·         Zajištění procesu srážek ze mzdy_DZ; Dohoda o srážkách ze mzdy_vzor

·         Stav rizik po revizi k datu 30.4.2021, zhodnocení vývoje rizik 2020 – 21, související metodologie, SW nástroj pro SŘR

·         Plán opatření dle 6.20 KS – k 30.6.2021

·         Zápis č. 6 z PJ ze dne 17. 6. 2021_final

·         Evidence dl. bodů z jednání s OO_final

·