Dne 10. 3. 2020 proběhlo mimořádné jednání odborů s vedením DPP, kvůli koronaviru.

Vyslechli si (ředitelé) naše připomínky, ale domnívám se, ze stejně z toho neudělají nic.. Navrhl jsem zrušení povinnosti kontroly vozu na konečné řidičem a dočasné nevyklápění plošiny pro invalidy. Ti by podle mne, měli být v této době doma. A pokud řidič nebude mít kontakt s cestujícími, tím lépe… určitě by to pomohlo více, než otevírání všech dveří i ve stanicích, kde nikdo nečeká.

Dotázal jsem se, zda vůbec mají teploměry ve výpravnách –prý, že ani jeden… zase to podceňují... Jak jinak poznat nakaženého řidiče? Nejvíce připomínek od kolegů bylo ohledně nedostatku mýdla a dezinfekce na konečných (např. Ospea). Jako by jen to byla spása… Revizory prý nijak chránit nehodlají.. ať dělají, jako by se nic nedělo, žádné ochranné pomůcky, žádná překážka v práci… Musí to prý rozhodnout město, eventuálně ROPID. Bojí se pokuty od ROPIDu… Ekonomika je, podle mne, pro vedení prostě důležitější než nějaká hrozba nakažením. Vedení ale zvažuje, že se zavede prázdninový provoz MHD. Musí to povolit Ropid… no ale když zůstanou řidiči doma s dětmi (protože školy vláda zavřela), tak stejně jiná cesta nebude. Nejsou a nebudou lidi…! Proti omezení provozu metra vystoupil kolega Schneider.

Padl dotaz, zda bude zaměstnavatel pokutovat zaměstnance, když budou nosit roušku. Prý, že ne, ale že je to neestetické...a nesmí to bránit v práci…. Já si myslím, že pro prohlídku vozu na konečné je to dobrý nápad.

Také podnik nenařídí dovolené. Podle zákona by je musel nařídit 14dní dopředu, nebo se musí s lidmi dohodnout. S prací z domova pro TH nepočítá.

Celkově mám z jednání rozpačitý dojem. Mám pocit, že vedení udělá jen co musí, co jí město nařídí a město udělá to, co nařídí stát…. no tak se nechme překvapit, jak se to bude vyvíjet. Prý nás opět v případě potřeby svolají. JZ

 

 

 

Vedení vydává toto prohlášení pro zaměstnance DPP:

Informace pro zaměstnance:

Ministerstvo zdravotnictví vydalo v uplynulých dnech několik mimořádných opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19. Tato opatření se týkají osob, které se navrátily z Italské republiky počínaje dnem 7.3.2020 a osob, které přišly do styku s pacientem, kterému byla nákaza koronavirem způsobující onemocnění Covid-19 prokázána.

1) Osoby s přechodným nebo trvalým pobytem v ČR pobývajících v ČR déle než 90 dnů a osoby na území ČR zaměstnaných , které se v období od 7. března 2020 navrátily z pobytu na území Italské republiky do ČR, jsou povinny bezprostředně po návratu do České republiky oznámit tuto skutečnost praktickému lékaři , a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem.

2) Osoby, kterým krajská hygienická stanice sdělí, že byly v kontaktu s pacientem, kterému byla laboratorně prokázána nákaza koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19, jsou povinny poskytnout součinnost poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a podrobit se nařízené karanténě.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u výše uvedených osob rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 kalendářních dnů.

Plné znění mimořádných opatření je možné stáhnout zde.

Zároveň upozorňujeme, že tato opatření se týkají všech osob bez ohledu na skutečnost, zda jsou nemocensky pojištěny. Osobami, které nejsou nemocensky pojištěné mohou být např. zaměstnanci konající práci na základě dohody o provedení práce nebo o pracovní činnosti, osoby samostatně výdělečně činné nebo děti. Na tyto osoby upozorňujeme především z důvodu, že se může jednat o rodinné příslušníky našich zaměstnanců.

Na základě výše uvedeného apelujeme na všechny zaměstnance, aby mimořádná opatření MZČR dodržovali, k ochraně zdraví svého, svých rodinných příslušníků i kolegů.

POSTUP PRO ZAMĚSTNANCE, kteří se počínaje dnem 7.3.2020 vrátili z Italské republiky, případně z jiných oblastí zasažených onemocněním COVID-19, nebo byli v kontaktu s osobou, které byla nákaza prokázána

- neprodleně kontaktujte svého lékaře telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem (e-mail),

- nenavštěvujte ordinace lékaře osobně, pouze na jeho vyzvání,

- lékař rozhodne o nařízení karantény – vystaví eNeschopenku a nahlásí tuto skutečnost příslušné hygienické stanici, která Vás následně kontaktuje a vydá rozhodnutí o nařízení karantény – informace o konkrétních podmínkách karantény a dalších epidemiologických opatřeních jsou součástí tohoto rozhodnutí,

- nechoďte na pracoviště – o nařízení karantény neprodleně kontaktujte vedoucího útvaru telefonicky, e-mailem,

- zaměstnavatel obdrží informace o nařízení karantény rovněž formou eNeschopenky, tuto nepřítomnost je povinen omluvit ,

- zaměstnancům náleží v době prvních 14 kalendářních dnů náhrada mzdy ve stejné výši jako v případě nemoci,

- v případě, že se u Vás objeví příznaky respiračního onemocnění, kontaktujte příslušné pracoviště uvedené v rozhodnutí o nařízení karantény,

- povinnost nahlásit se svému lékaři platí pro všechny bez výjimky, vč. dětí a osob nemocensky nepojištěných,

- zatajení výše uvedených skutečností mohou mít pro zaměstnance vážné důsledky, od pracovněprávních až po trestněprávní odpovědnost.

Zároveň žádáme zaměstnance, aby:

- zvážili rizika vycestování do zahraničí, především do oblastí zasažených nákazou Covid-19,

- respektovali mimořádná opatření přijatá Ministerstvem zdravotnictví ČR,

- v případě, že se u nich objeví jakékoliv respirační potíže, aby své zdravotní potíže nepřehlíželi a kontaktovali svého lékaře,

- v případě prokázání nákazy koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 neprodleně informovali svého vedoucího útvaru – zejména pro přijetí opatření k ochraně ostatních zaměstnanců DP,

- sledovali aktuální vývoj situace, opatření státu a doporučení na stránkách www.mzcr.cz.

Tato informace byla projednána na mimořádném jednání představenstva dne 9.3.2020.

Dne 8. 3. 2020 zpracoval útvar 500200 Personální a PaM.