Dne 16.února proběhla řádná členská schůze – společná Konference, všech organizací sdružených v Odborové radě.
Ve slosování výher z členských legitimací a v tombole z přítomných, se zde losovali ceny za více než 25 tisíc. Vyhráli jste? Výsledky v této zprávě.

Závěrečná zpráva z Konference 2018:

·       Konference proběhla již tradičně v hezké zasedací místnosti Muzea Střešovice. Děkujeme, dnes již bývalému vedoucímu, za její rezervaci.

·       Na Konferenci se přihlásilo (registrovalo se) 41 členů. Právo na účast má každý náš člen, pokud se včas zaregistruje-ohlásí svou účast- např. SMS zprávou, e-mailem či vzkazem po našich funkcionářích. Chřipka a pracovní zaneprázdnění pak některým znemožnili účast a 100% pro výpočet kvora hlasů, tak tvořilo 33 zúčastněných členů. Nadpoloviční většina pro přijetí návrhů a zvolení byla teda číslo 17.

·        Konference byla prezidentem OR vyhlášena 2 měsíce předem. Předem na Výboru i na Vedení a na webu v utajeném členském prostoru, byly probírány možnosti změn Stanov.  Možnost kandidovat na doplňující volbu byla taktéž včas oznámena a to i prostřednictvím infoSMS, které může každý náš člen zdarma obdržet, pokud si nahlásí číslo svého mobilu do naší databáze…

·       K doplňující volbě v sekci se přihlásili jen kandidáti z ČAD Blansko a.s. a to v počtu 4 na jeden neobsazený mandát. V sekci ŘED se na neobsazený mandát nepřihlásil nikdo…

·       Tradičně se volilo i Vedení Odborové rady a prezident odborové rady, kteří mají pouze jednoroční mandát. Výsledky na konci zprávy.

·       Způsob volby, návrh, alternace, náhradník a možnost škrtů, koho kdo nechce, vysvětlil prezident OR. Všichni v sále souhlasili, že tomuto systému rozumí.

·       Konference schválila volební komisi ve složení paní Cibulková, pan Bergmann a pan Sarközi. Pro se v aklamaci vyjádřilo 100% přítomných.

·       Úvodem prezident OR přednesl svůj tradiční projev, ve kterém shrnul uplynulé období, vývoj odborového sdružení, který se udál po vzniku odborové rady, kriticky označil i nešvary, lhostejnost a lenost, které oslabují náš rozvoj. Negativně označil současnou činnost v sekcích ŘED a BUS-ŘEPY, které nepracují tak, jak by měly a nevyvíjejí dostatečnou aktivitu při práci se členy, ani pro členy nepořádají vlastní akce. Pozitivně naopak zhodnotil práci sekcí Žižkováci a zaměstnanci ČADu, které velmi významně člensky posílili, a kde pravidelně pořádají setkání se členy i které generují podněty členů k projednávání s vedením podniků. Práce se členy má zásadní vliv na rozvoj sekcí. Smutné je, že není zájem mezi mladými, nahradit současné funkcionáře. Přítomní potleskem ocenili projev.

·       Prezident též zdůvodnil návrh změn Stanov, které nově přemění dosud uzavřený Výbor na otevřené Fórum, s jednáním pro všechny zájemce, tedy schůzi, na níž mohou přijít nejen funkcionáři, ale i naši členové a hosté. Považujeme to za další výhodu našich členů a posun v činnosti. Pravidelně se bude scházet každý sudý měsíc mimo prázdniny, v první středu v měsíci. Další změnou je, že Vedení odborové rady přebírá veškeré rozhodovací kompetence a bude řídit a rozhodovat jménem sdružených subjektů. VOR jednotlivé funkcionáře deleguje pověřením s výkonem jejich práv v podnicích a sekcích, kde působí. VOR se pravidelně bude scházet každou první středu v měsíci. Vyzdvihl potřebu využití a práci s moderními technologiemi a zde vidí možnost oslovení mladých lidí. Odbory se musí přizpůsobit době a potřebám mladých, jen tak je možné kolektiv omladit a získat nové myšlenky.

·       Nové Stanovy nově omezují délku mandátu na tři roky u řádných funkcionářů a jednoroční mandát u členů Vedení Odborové rady (VOR) a prezidenta.

·       Následně přítomní členové Revizní komise a hospodářka podali zprávu o hospodaření Odborové rady. Konference aklamací jednotně schválila hospodaření za rok 2017. Odborová rada i přes navýšené bonusy a výplatu dávek pro stávkující na Moravě, uzavřela rok s přebytkem cca 20 tisíc Kč. I proto byly letos losovány cenné výhry ve slosování členských legitimací. Společné hospodaření OR a využívání smluvník právníků se ukázalo jako velice výhodné a úsporné. Zpráva RK byla i součástí dokumentů na Konferenci a bude otištěna v časopisu Motoláček číslo 36.

·       Konference v jednotě, aklamací, schválila veškeré navržené změny ve Stanovách.

·       Zprávu o jednání v podniku Škoda Transportation a.s., kde působí naše sekce Škodovka s pětadvacítkou členů dělnických profesí, přednesl p. Holler za bouřlivého potlesku. Prezident ocenil jeho práci a zdůraznil, že zde je důkaz, že i jiní funkcionáři dovedou mluvit a že se neobává, že by odborová rady byla závislá na jediném člověku (tak jako jinde). Velkým potleskem byla oceněna i zpráva pana France o činnosti, v podniku ČAD Blansko a.s., kde působí naše sekce zaměstnanci ČADu, sdružující momentálně k padesátce členů z řad řidičů. Zprávu o činnosti v DPP přednesl p. Zabloudil s tím, že též průběžně veškeré informaci dává na web www.odborovarada.cz a na facebook zoosdmotol, zde je sleduje velké množství zájemců. Zprávy jsou ve stručnosti též zasílány zdarma všem členům, kteří nám sdělili své číslo mobilu. V ŠT Kolektivní smlouva byla již uzavřena, v ČAD začíná vyjednávání 19.2. (p. Zabloudil + p. Franc) a týž den se jedná za účasti zprostředkovatele i v DP Praha (p. Válek + p. Zewel).

·       Dále proběhlo slosování hlavních cen z otočného bubnu. Losování přihlíželi zástupci Revizní komse. V osudí byly stočené ruličky členských průkazek- viz foto.  5. cenu a tím výhru v hodnotě navýšené čl.bonusu o 500,-Kč získává p.Jan Gistr ze sekce L.D.. 4. cenu a tím výhru v hodnotě navýšené čl.bonusu o 1.000,-Kč získává p.Milan Hodr ze sekce DEPO, 3.cenu- příspěvek 2.000,- na večeři v luxusním podniku získává p.Michal Kondrk ze sekce Muzeum Střešovice, 2.cenu- příspěvek 4.000,- na jakoukoli rekreaci v ČR  získává p. Radek Tesař ze sekce Škodovka a 1.cenu - příspěvek 8.000,- na jakoukoli rekreaci u moře  získává p. Jan Vichterle ze sekce DEPO. Výhercům blahopřejeme. Chcete-li i vy vyhrát a nečekat na náhodu, přijďte na Konferenci.. mezi přítomné, následně v tombole zdarma, byly vylosovány ceny za více než 15tisíc Kč. Např. dárkové balíčky potravin i kosmetiky, gril, DVD, el.sudoku, knihy, baterky, nože, prací kapsle, med, zámek na kolo, obrázky aj..

·       V doplňovací tajné volbě zástupce předsedy sekce získala sl. Jana Kotasová 100% odevzdaných hlasů (33 hlasů) a získala tak mandát.
V alternaci a prvním pro doplnění při zisku dalších mandátů sekce (což je brzy vzhledem k růstu sekce velmi pravděpodobné)  získal pan Petr Pliska 23 hlasů ( 70%). Jako náhradník je pan Učeň Augustýn, který překonal kvorum počtem hlasů 18 (54,5%). Kvórem neprošel p. Vojtěch Piňos, se ziskem 12hlasů (36%).

·       Volební komise následně oznámila výsledek tajné volby kandidátů do Vedení Odborové rady. Pro období 2/2018-2/2019 povede Odborovou radu tato sedmička:  pan Zabloudil Jiří dr.h.c. – 34hlasů, paní Pokorná Dana- 32 hlasů, Ing. Douša Jaroslav CSc.- 30hlasů, pan Franc Zdeněk -30 hlasů, pan Válek Vlastimil 30 hlasů, pan Holler Petr – 29 hlasů a pan Hanuš Jiří – 27hlasů. Všichni vysoko překročili kvorum 17hlasů.

V alternaci na níž se přednostně prezident bude obracet při doplnění VOR získlali kandidáti tyto hlasy: p. Zewel Zdeněk – 29 hlasů, p. Jantač Miroslav – 27 hlasů, p. Bergmann Tomáš – 22 hlasů, pí Cibulková Lucie – 20 hlasů. Kvórem neprošla paní Růžena Richterová se ziskem 15 hlasů (kvórum činilo 17 hlasů).

Do řadových náhradníků, po alternaci další v pořadí doplnění VOR, získali hlasy tito funkcionáři: pí Válková Miluše- 31 hlasů, sl. Kotasová Jana – 31 hlasů, p.Pakosta Jiří – 26 hlasů, p. Kudrna Tomáš – 24 hlasů, p.Vitvar Josef – 23 hlasů, p.Sarközi Josef – 21hlasů, p.Křikava Roman – 18hlasů. Kvórem neprošli pan Schmid Jiří se ziskem 16 hlasů a paní Suchá Věra se ziskem 13 hlasů (kvórum činilo 17 hlasů).

·       Ve volbách na pozici prezidenta Odborové rady, kandidoval pouze pan Jiří Zabloudil, který v tajných volbách získal 100% z odevzdaných hlasů (31) a povede tak, k nelibosti řady pomlouvačů a štváčů z jiných organizací, i další rok Odborovou radu. Pan Zabloudil následně poděkoval za důvěru a vyzval přítomné k hledání vhodného nástupce, který by dalších letech byl ochoten a schopen Odborovou radu vést. Dle jeho názoru je třeba předat vrcholné funkce mladším a schopných jedincům s novým elánem.

·       Závěrem Konference schválila šest Usnesení:

1.    Konference ukládá Vedení Odborové rady pokračovat ve stávajícím systému členských bonusů.

2.    Konference souhlasí a bere na vědomí výsledky hospodaření a činnosti odborové rady za rok 2017.

3.    Konference ukládá Vedení odborové rady připravit řádné volby funkcionářů v termínu prosinec 2018, leden 2019 (v souběhu s výdejem vánoc).

4.    Konference souhlasí a bere na vědomí výsledek tajných voleb doplňovací volby na pozici místopředsedy sekce zaměstnanci ČADu a do Vedení odborové rady.

5.    Konference souhlasí a bere na vědomí výsledek voleb do pozice Prezidenta OR.

6.    Konference schválila aklamací a bere na vědomí výměnu pozic předsedy a místopředsedy v sekci Unie Frakcí (pan Petr Sychra versus paní Dana Pokorná- nyní předsedkyně sekce).

 

·     Konference po rozpravě a vyjádření členů vedení odborové rady neschválila návrh paní Věry Suché, aby ji Konference vrátila zpět na pozici předsedkyně sekce ŘED. Z této pozice ji v souladu se Stanovami, pro špatnou činnost sekce ŘED, VOR v červenci odvolal. Pro návrh nehlasovala ani sama předkladatelka, proti se vyslovila polovina delegátů a polovina se hlasování zdržela. Volný mandát v sekci ŘED se pokoušíme doplnit o mladšího šikovného kolegu(kolegyni) řidiče/řidičku, kteří by sekci ŘED konečně „rozpohybovali“ aby byla i nadále hodna své velikosti a váze, kterou počtem členů má.

V 18´30 po vyčerpání všech bodů programu prezident OR ukončil letošní Konferenci.

Nejbližší schůze Vedení OR se bude konat 7.března. Veřejná schůze – fórum Odborové rady, se koná 4.dubna od 16hodin v zasedačce v Motole. Máte-li záje,m se účastnit, registrujte se na tlf 774746800 či na e-mailu: info@zoosdmotol.cz .    –JZ-