12.října 2018 proběhlo údajně poslední jednání o Pracovním řádu v DPP.

 

Probírají se rozpory. Řešili se i drobné úpravy textu a pravopisu.

 

K mému návrhu na garanci češtiny, coby komunikačního jazyku, se připojila pouze jedna malá OO..

Nikdo mi ale neuměl vyargumentovat, proč by třeba Slovenština (s níž většina prý nemá problém) měla být zvýhodněna a spolu s češtinou jako komunikační jazyk uznávána. Myslím, že Eurohujerství a různé vítačství, na pole zajištění bezpečnosti práce a kvality komunikace při práci nepatří. Mladá generace, která nás vystřídá, už prostě Slovensky neumí…

Navrhl jsem například možnost přechodového období, do kdy se cizinci češtinu naučí... Předpokládám na toto téma separátní jednání. Vyřešit se to, podle mne, dá.

 

 

Je zajímavé, že na poslední jednání o prac.řádu- řešící jen rozpory, si nenašel čas Kula (jindy řečmi češtinu hájící, alibisticky pak Feigel- že by ho Ukrajinci v jejich OO přemluvili.. (věčně mlčícího "sedmé kolo u vozu" Smejkala, nelze brát u Ospea brát jako náhradu), nebyl ani Pulec, byť tam měl zástupce.  Neviděl jsem Královou (úředníky Prac.řád nezajímá?), chyběl Slanina…!(ty stovky jejich členů hájil kdo..?), Obitko tam byl jen hodinu na úvod (asi pro alibi podepsané prezenčky) a pak zmizel, chyběl ale třeba  i Novotný od strojvedoucích.. prostě hnus, s jakým "zájmem" k jednání o nejdůležitější normě v podniku, někteří přistoupili...

 

Kolega Olejár pak napadl bod týkající se omezování pracovních vazeb mezi příbuznými a manželi. Chtěl by jinak vyformulovat situaci, kdy kvůli nedostatku lidí, nemůžeme zaměstnat manžele.

 

Drobná úprava textu v úhradách vyšetření- vstupní prohlídku uchazeče o práci v noci hradí zaměstnavatel vždy. Obávám se zde o to, zda nebudou lidé fixlovat, hlásit se na noční a když projdou změnit názor na zájem o denní. Denní, pokud neprojdou, by zaplatili.

 

Shoda byla na odstranění rozporu ohledně pracovní doby na dobu neurčitou. Bude pro všechny kategorie zaměstnanců.

 

Neshoda ale trvá na odvolávání z pracovních míst, mimo projednávání org. změn. (podal p.Olejár). Na tomto bodu ale trvá naopak pan Schneider. Dle nás stačí formulace v ZP.

 

Personální nás (odborové organizace) vyzval k dosažení jednotného stanoviska za odbory. Což je velmi těžké, pokud pracujete s materiálem, který tu je (či chybí..).  Projednání normy se dle něj dostává do slepé uličky. Nelze než souhlasit.

 

Široká diskuze se vedla o rušení smluv. Nadále trvá rozpor na straně různých OO. Politizace některých míst v DPP je, dle nás, velký problém a závislost na výsledcích voleb negativně ovlivňuje personální politiku podniku.

 

…pauza…

 

Dále bylo odstraněno několik rozporů v oblasti povinností vedoucích a stálých zástupců v komisích.

 

Ve shodě jsme vypustili bod omezující nošení zbraní. Nadále tak platí jen zákonné ustanovení. Což je dobře…. za právo na obranu jsme se mnoho jednání prali. Doba je prostě zlá, je třeba se umět a moci bránit…

Do areálů se nesmí vodit psy a jiná zvířata. Tento bod je dnes často, mimochodem, porušován…. Jsme zvědav, co se s novým Prac. řadem změní…

V 11´30 dorazil opět ObikoJ tak , teď to pojede….

 

Diskuze na téma úmysl nedokončeného spoje (argumentuji sjetím z trati, které se u TRAM stává, a nechci aby to bylo bráno jako úmysl- prý že ne).

·     úmyslné vynechání nebo nedokončení spoje, stanoveného jízdním řádem nebo vnitřní normou,

bylo nakonec z textu vypuštěno. Výborně, problém „sjetí“  je tím vyřešen.

 

Diskuze na téma alkohol… orientační dechové zkoušky, školení… zmocnění k činnosti zkoušky provádět.

 

Velkou diskuzi provázel odstavec:

4.6.3       Povinnosti zaměstnanců:

a)         nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky na pracovištích, v areálech a budovách a v pracovní době i mimo ně, a nevstupovat do nich pod jejich vlivem s výjimkou ubytoven a prostor užívaných ke kulturním akcím. V případě užívání předepsaných léků s vedlejšími účinky, které by mohly mít negativní vliv na výkon práce, oznámí zaměstnanec tuto skutečnost vedoucímu zaměstnanci, který stanoví další postup,;

Zákaz požívání alkoholických nápojů podle první věty se nevztahuje na:

 Nakonec bod skončil v rozporu. Ne všem se zdá bod, zahrnující slovo přípustné a obvyklé, dobrý. Zaměstnavatel ale na textu trvá.

 

Diskuze na téma kompetencí nařízení dechové zkoušky. Rozpor.

 

Provedeny drobné úpravy v oblasti omluvy z práce, vesměs bez problémů. 

Přístup k informacím z audio-video, ochrana osobních údajů, jejich držení a pověření. Další principy spojené s ochranou osobních údajů mají být stanoveny v nové normě (směrnici).

 

Spor týkající se pořizování a archivace záznamů. Dle kolegy Olejára „šmírování zaměstnanců“.    Rozpor.

 

Vstup do areálů- souhlas, vypořádáno.

 

Uložení a úschova svršků a osobních předmětů. Diskuze na téma reálnosti přidělení prostor, zabezpečení úschovy. Nakonec shoda v obecné formulaci.

 

Doručování písemností, závěrečná ustanovení…. bez připomínek.

 

on-line zapsal….  JZ