Dne 27. 8. 2018 proběhlo provozně ekonomické jednání s vedením ČAD Blansko a po něm posezení se členy a příznivci v restauraci „Na pražci“ v Blansku.

Informace vedení byly poskytnuty v oblasti ekonomiky společnosti, na kterou dopadají důsledky špatné smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti. Zvýšením mezd došlo k finančním potížím, se kterými si musí vedení a majitel hold poradit.

V oblasti personální bylo sděleno, že nábor pokračuje a náborový příspěvek i mzda kolem dvě stě korun za hodinu přivedli osm nových zájemců o práci v nákladní dopravě.  V oblasti autobusové dopravy dochází k zefektivnění některých spojů a hledání rezerv, v čemž Odborová rada svými zástupci ráda pomáhá. Pomalu se napravuje dluh nevyčerpané staré dovolené a klesá přesčasová práce. Stále ale stojí za zamyšlení proč řidiči vykonávající směnu třeba deset hodin denně, neudělají základní hodiny (čekačka se jim do pracovní doby nezapočítává – byť je placená).

V posledním sledovaném období nedošlo k žádné vážné nehodě, ani k pracovnímu úrazu. Vedení bylo však upozorněno, aby důsledně plnilo své povinnosti kontroly práce neschopných. Objevil se případ maroda, dávajícího si fotky z výletu (v čase, kdy marodil) na facebook… Kolegové, kteří práci za marody musí odjet, se poté po právu ozývají.

Vedení bylo požádáno, aby po vzoru jiných podniků vyplatilo nějaké odměny řidičům za vedro.

Profesní školení proběhne v termínu říjen a listopad.

jednání se dále věnovalo Autobusovému nádraží (dále AN) Blansko, které bylo uvedeno do provozu k 1.8.2018.

Prezident OR upozornil vedení ČAD, že odborová strana neobdržela k připomínkování směrnici (interní předpis) k provozu na AN, čímž došlo k porušení KS a žádal jeho nové zaslání.

K provozu na AN máme zásadní výhrady a to v oblasti bezpečnosti a porušování zákona 361/2000sb. Viz zpráva níže.

Po ukončení jednání jsme zajeli krátce „na kontrolu“ do Boskovic a pak bylo tradiční posezení se členy a příznivci u (ne)piva, v salonku restaurace „Na pražci“. Sešlo se 11 členů, což je velmi hezká účast. Příště bude posezení v Boskovicích. Zde se probrali podněty od členů, zpráva z jednání a vysvětlil náš postoj k AN Blansko. Bylo též dohodnuto, že zavedeme „knihu přání a stížností“, kterou umístíme v oddychových místnostech řidičů tak, aby i v průběhu roku mohli své postřehy a nápady zapsat a sdělit.

 

 

 


Připomínky a návrh  Odborové rady(dále OR) k řešení sporné a nebezpečné situace s provozem na Autobusovém nádraží (dále AN) Blansko.

·       OR upozornila na nebezpečnou situaci při vyjíždění vozidel (autobusů) systémem couvání z doků (zahloubených nástupů) a požaduje neprodlenou nápravu.

vycházeje z obdobné legislativy, citujeme  např. D1/2 DPP:

§ 29 - Přednost v jízdě

1      Na tramvajových tratích, které leží mimo pozemní komunikaci, může být přednost upravena dopravními značkami ve smyslu zákona o silničním provozu.

2      Není-li přednost v jízdě na tratích ležících mimo pozemní komunikaci upravena dopravními značkami podle předcházejícího odstavce, má přednost v jízdě vlak jedoucí (i couvající nebo jedoucí zpětným pohybem) zprava a vlak odbočující vlevo dává přednost protijedoucímu vlaku (i couvajícímu, jedoucímu zpětným pohybem).

3      Při souběžné jízdě k výhybce po hrotech má přednost v jízdě vlak jedoucí po pravé koleji.

 

Náš návrh upravit vnitřní předpis na místní úpravu AN Blansko zní takto:

Přednost v jízdě

Pro AN Blansko, které leží mimo pozemní komunikaci, je přednost upravena interním předpisem a vyznačena značkami.

Není-li přednost v jízdě na AN Blansko ležící mimo pozemní komunikaci upravena dopravními značkami podle předcházejícího odstavce, má přednost v jízdě vozidlo jedoucí i couvající zprava.

Při souběžné jízdě má přednost v jízdě vozidlo jedoucí po pravé straně.

 

Dále OR požaduje řešit zákonnou povinnost řidičů ve smyslu zákona 361:

Zákon o pozemní komunikaci 361/2000sb. říká:

§5 – (2(     Řidič nesmí  ohrozit chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje, a dále nesmí ohrozit chodce při odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci a při otáčení nebo couvání,

§ 24 - Otáčení a couvání (3):

Vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit bezpečné otáčení nebo couvání pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

(4) Řidič nesmí otáčet a couvat

a) na nepřehledných nebo jinak nebezpečných místech, například v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní komunikace, na něm a za ním,

 

Řidič je tak nyní při výkonu služby nucen porušit ustanovení zákona 361, což shledáváme jako protizákonné počínání.

A žádáme tedy instalaci pomocníka (zavaděče - poučené osoby), možno i brigádníka, který bude výjezd autobusu couváním zajištovat a například praporkem či píšťalkou dá znamení stůj, v případě možné kolize či při vkročení osoby (byť tam nemá co dělat)  za couvající autobus.

Není naší vinou, že AN Blansko bylo koncipováno odchylně od ostatních AN, kde se necouvá a zaměstnavatel, nechť si zřízení pracovního místa zavaděče a jeho platbu nárokuje po těch, co AN v tomto duchu schválili (např. po kraji).

V Brně dne 28.8.2018

za vedení odborové rady:

 

 

 


                                                                                                                                             Zabloudil Jiří  dr.h.c.
                                                                                                                                        prezident Odborové rady