Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

dne 23. 9. 2021 od 9:00 hodin

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

Program jednání:

 

1.      Diskuse s GŘ – Generální ředitel byl na jednání na magistrátu a omluvil se.

 

2.      Flash Report – podány informace z jednání Dozorčí rady DPP – probíral se problém možného zrušení bankomatů v prostorách metra (z důvodu potřeby vysoutěžení a nebudou-li mít banky zájem), aktuality týkající se personálií, finanční plnění (problémy s placením dluhů za 15T – Magistrát nechce nic dát a Dpp to hradí z provozních nákladů). Upozornil jsem opět na propad průměrných mezd řidičských profesí. Vedení bere na vědomí a připravuje řešení.

odborní ředitelé

 

3.      Projednání – Úprava turnusů MO411, MO413, MO415 a MO420 – návrhy probrány, OO nemají připomínky (OR zde nemá členy tudíž se detailně s návrhem neseznamujeme).

                                                                                           technický ředitel – Metro

 

4.      Informace – Stav zavedení elektronické knihy úrazů – byla představena prezentace. Dosud byla kniha pouze papírová. Útvar BOZP oslovil IT útvar DPP. Upravil se jeden ze stávajících programů, jež DPP využívá. Aplikace se dolaďuje, problém je např. v pomalosti. Zkušební provoz provedou některé útvary (např. garáž Řepy, vozovna Vokovice… různá pracoviště, kde v minulosti byly úrazy). OO musí nahlásit aktualizaci kontaktů pověřených funkcionářů.

Zadávat se budou standartní údaje, jako ve formuláři papírovém, některá data se doplní automaticky. Ve zkušebním provozu se budou vyhodnocovat podněty ke zlepšení programu. Tam, kde nebude možnost být na PC, zůstane papírová forma.

                                                                                           bezpečnostní ředitel

 

5.      Kontrola Zápisu č. 8 z PJ ze dne 19. 8. 2021                personální ředitel

-          probraly se odpovědi na interpelace. Nebyl žádný rozpor s obsahem zápisu. Z mé strany šlo třeba o tyto interpelace:

 

-         p. Zabloudil: dotázal se, zda se strategické rozhodnutí zaměřuje na možnost teroristických útoků,

p. Witowski: uvedl, že systém řízení rizik je zaveden proto, aby se napříč organizací rizika identifikovala, byli určeni odpovědní zaměstnanci, kteří by tato rizika řešili. Cílem je identifikace a vedení rizik, provádění opatření, která povedou k systematickému snižování stupňů rizik nebo jejich eliminaci. Za samotná opatření jsou odpovědní ředitelé a jsou součástí jiných směrnic a dokumentů, než je samotný systém řízení rizik.

-         p. Zabloudil: dotázal se, jakým způsobem se projeví předvolební kampaň v MHD, zda je něco nasmlouváno.

p. Witowski: uvedl, že není známo, jakým způsobem se projeví předvolební kampaň v MHD. V prostorách MHD se nepředpokládá provádění žádné nasmlouvané kampaně. Jediné, co je přípustné, je rozdávání novin ve vestibulech, nikoliv v placených prostorách.

-         p. Zabloudil: dotázal se, zda vedení DP neuvažuje o poskytnutí určité částky ve Flexi Passech pro exponované zaměstnance za trvalou práci v covidově zamořeném prostředí.

p. Witowski: uvedl, že o Flexi Passech se neuvažuje. Diskuse zatím žádná neproběhla.

-         p. Zabloudil: upozornil na vzrůstající fluktuaci. Dále uvedl, že všechny řidičské profese zaznamenaly pokles průměrné mzdy o cca 800 Kč a tento trend je dlouhodobější.

p. Špička: uvedl, že poklesu průměrné mzdy si je vědom. Dle ustanovení KS nesmí ve sledovaných kategoriích klesnout průměrná mzda oproti předchozímu roku. Bude sledován další vývoj.

-         p. Zabloudil: požádal o vložení odpovědi do zápisu na svůj dotaz týkající se možnosti zasílání výstrojní součásti zaměstnancům přímo na vozovny, aby nemuseli v rámci úsporných opatření oděvní sklad navštěvovat. Další možností by bylo výstrojní součásti objednávat na příslušná pracoviště.

Vyjádření 900510 – odd. Projekty – Ing. Poláchová, Ph.D.

Bod byl diskutován v rámci Separátního jednání k problematice stejnokrojů dne 19. 8. 2021 - dle informace útvaru 400600 – odbor Skladové hospodářství bylo zjištěno, že v rámci dohody na ÚD bylo již minulý rok domluveno, že se nebudou zaměstnanci do výstrojního skladu (VS K120) vysílat a bude se takto postupovat až do plného vybavení skladu. Produkty jsou standardně zaváženy a ze strany ÚD je nastaven postup, kdy a za jakých podmínek je možno zaměstnance pro výstrojní součásti odesílat.

-         p. Zabloudil: uvedl, že tramvajové vozy typu 15T jsou pro řidiče provozně dobré, ale problémem je hlučnost. Řidiči tramvají si sami vypomáhají např. tím, že vloží papír mezi dveře, které jsou do salonu. Požádal, zda by se tímto problémem nemohl zabývat oprávněný útvar zaměstnavatele. Dotázal se, zda by při kontrole vozu nebylo možné dát mezi dveře např. samolepící molitan. Při měření hlučnosti byla naměřena hodnota 80  dB, která by na pracovišti naměřena být neměla.

Vyjádření 220000 – jednotka Správa vozidel Tramvaje – p. Slunečko

Hlučnost zástěn kabin řidičů u tram. 15T bude řešena na kontrolním dni 15T s výrobcem tramvají dne 22. 9. 2021. Tato zástěna se několikrát konstrukčně upravovala z důvodu vibrací. Budeme rádi, když řidiči tuto vadu budou zapisovat do vozové knihy, abychom mohli problém blíže specifikovat. Současně byl tento problém zadán 220100 – odbor Technicko-provozní k řešení ve spolupráci s výrobcem tramvají a 226000 – provozovna Správa dep k realizaci opatření. 220200 – odbor Technická kontrola provede kontrolu provedených úprav.

 

Máte-li i vy nějaké dotazy na vedení DPP, dejte mi zprávu na info@zoosdmotol.cz , podle rozsahu a důležitosti budeme příslušné složky podniku dotazovat.

 

 

6.      Diskuse  - vznesení nových interpelací na provozní a jiné problémy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Flash Report PJ

·         Úprava turnusů MO411; TÚ-M současné; TÚ-M nové

·         Informace 600130 pro OO působící v DP; OO - EKÚ_1

·         Zápis č. 8 z PJ ze dne 19. 8. 2021_final