Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Jednání PÚ se zástupci odborových organizací, vdne 9. 8. 2018 od 9:00 hodin, ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

Z dnešního programu  jednání:

 

1.      Projednání - Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli – dodanění pojištění za rok 2018

500200 – odbor Personální a PaM, 900200 – odbor Právní

 

Podány informace. Po uzavření 12 dodatku, došlo k navýšení plateb. Dodatečně tak budou dodaněny částky pojistného i zaměstnanců. U zaměstnanců to bude činit v pásce cca 75,-Kč. I tak je pojistka velice výhodná. Kdo má zájem, může si v naší kanceláři požádat o srovnávací materiál k pojistkám (produkt Odborové rady)..

 

2.      Projednávání - Stravování

500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Podány informace:  na základě zprávy interního auditu, kde bylo poukázáno na nízkou cenu nájmu stravovacího provozu, představenstvo rozhodlo, že pronájem stravovacích provozů bude jako u komerčních prostor za tržní cenu, kdy pro výběrové, nebo poptávkové řízení bude stanovena minimální cena 1000 Kč/m2 pro provozní prostory a 100 Kč/m2, pro ostatní prostory za kalendářní rok u stravovacích provozů, kde je přístup i z venkovních prostor. Částku 250 Kč/m2 pro provozní prostory a 50 Kč/m2, pro ostatní prostory za kalendářní rok u stravovacích provozů, kde není přístup z venkovních prostor. Pro případ opakování řízení z důvodu nepřihlášení žádného zájemce bude možné uvedené ceny snížit. Kritérium pro zájemce bude cena nájmu (kdo nabídne víc) se zohledněním ceny jídla při stejných nabídkách cen nájmu. U všech stravovacích provozů dojde k přesoutěžení nájemce. Alfou a omegou je zákonné ustanovení, že Zaměstnavatel není povinen zaměstnancům zajistit stravování, je jen povinen jim stravování umožnit (tj. umožnit, povolit jim např. opuštění pracoviště za účelem návštěvy restaurace v době zákonné přestávky na jídlo a oddech), a to ve všech pracovních směnách. Všichni by si měli uvědomit a docenit práci odborů při vyjednání stravenek s příspěvkem od zaměstnavatele.

Stravovací zařízení spadá do gesce odboru 200400 Technická správa objektů, který zajišťuje provoz, opravy, kontakt s nájemci, předávání, či vyklízení prostor, investice. Smluvní vztahy a poptávková řízení Stravovacích zařízení zajišťuje odbor 500300 Benefitů a sociální péče.

 

Místa Stravovacích provozů

AB Sokolovská - jídelna

CD – jídelna, kantýna

Depo Hostivař – jídelna, kantýna

DOZ Hostivař – jídelna, kantýna

Depo Kačerov – jídelna, kantýna

Depo Zličín – kantýna

Garáž Klíčov – jídelna

Garáž Vršovice – kantýna

Vozovna Pankrác – kantýna

Vozovna Střešovice - restaurace

Vozovna Žižkov – kantýna

OZM Hostivař – kantýna

OZT Hostivař – kantýna

Garáž Řepy – kantýna

Garáž Kačerov – kantýna

Vozovna Motol – kantýna

Jídelní a nápojové automaty (dále jen „Automaty“)

Problematika Automatů spadá do gesce odboru 200400 Technická správa objektů, který má na starosti technické zajištění provozu, předávání, či vyklízení prostor. Smluvní vztahy a poptávková řízení zajišťuje odbor 500300 Benefitů a sociální péče.

Automaty jsou umisťovány do objektů DP na základě uzavřené smlouvy. Dodavateli se pronajímá místo a fakturuje energie spojená s provozem Automatu. Automaty doplňují služby stravování především v době, kdy nejsou Stravovací zařízení otevřeny. Touto cestou je zajištěné stravování zaměstnanců ve směnném provozu.

Automaty jsou nejsnazším řešením, kde je zajištěn příjem z pronájmů a zároveň je i zajištěno stravování ve všech potřebných lokalitách DP. 

Účelem provozování Automatů je umožnit hlavně zaměstnancům a i případným návštěvníkům DP v neveřejných prostorech DP občerstvení formou zakoupení teplých, studených nápojů a potravin.

DP však nemá vliv na kvalitu a složení poskytované stravy (není součástí smluv), zároveň dochází ke konkurenci u dodavatelů Automatů s provozovateli Stravovacích zařízení, která vychází v neprospěch zaměstnanců DP – co nejnižší cena ovlivňuje kvalitu jídla a sortimentu a zároveň není jednotné pokrytí automaty na pracovištích – co do kvality i množství.

Jedna věc je přání a jiná realita….  v otázce stravování řidičů ( a nejen jich) platí, bohužel, známé rčení: ….dobře už bylo….  Upozorňuji na to, že jídelny oslovují menšinový segment společnostivšichni řidiči, odpolední, noční… na řešení systémem jídelen nedosáhnou. Systém by byl mražené jídla, to je ale nereálné. Aktuálně tedy je třeba jít cestou vyšší stravenka = vyšší kvalita jídla, aby lidé nebyli nuceni kupovat levné a nekvalitní jídlo.

 

3.      Projednávání - Navýšení cen ve stravovacím provozu kantýna Klíčov – Petr Mašín

500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Dne 31. 5. 2018 požádal p. Mašín o zvýšení cen jídla s odůvodněním růstu cen potravin, energií, nájmů, mezd. Dále i napravení administrativní chyby při uzavření smlouvy, kdy cena oběda je nelogicky nižší než cena samostatného hlavního jídla.

Max. cena pro rok 2019

79 Kč

 

podle „kolegů“ taky odborářů z Klíčova,  je prý jídlo odporné a nesouhlasí se zvýšením ceny… podle p.Feigela (Ospea) tam vaří dobře…

 

 

4.      Projednávání - Čerpání sociálních nákladů

500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Podány informace o Čerpání sociálních nákladů.  V souladu se směrnicí 6-2017 předkládáme vyhodnocení čerpání sociálních nákladů.  Čerpání nedaňových sociálních nákladů dle jednotlivých účtů za 1 pololetí 2018

 

 

 

5.      Podání informace - Kontroly stravovacích provozů

500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Při kontrolách bylo zjištěno:

9. 1. 2018   Garáž Kačerov – kantýna  Monere Tempus       vyšší ceny - napraveno

26. 1. 2018 Garáž Klíčov – jídelna  Petr Mašín  vyšší cena za oběd – řeší se

28. 6. 2018 Garáž Vršovice –          Kantýna Lukáč s. r. o. nekompletní sortiment – napraveno

 

 

6.      Podání informace - Zrušení Příkazu 10-2011

500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Podány informace o záměru zrušit příkaz a informaci o uvolňování funkcionářů k jejich práci, z důvodu vyřešení této agendy ustanovením v KS.

 

 

7.      Podání informace – Změna Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2018

500410 - odd. Vzdělávání

Podány informace:  V souvislosti s naplňováním požadavků Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bylo prostřednictvím projektu „Zvyšování povědomí v oblasti ochrany osobních údajů“ připraveno formou elektronické výuky školení pro zaměstnance, kteří zpracovávají osobní údaje a mají podepsáno Prohlášení mlčenlivosti.

Útvar 500410 oddělení Vzdělávání předkládá informaci o změně Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2018. 

 

 

8.      Podání informace – Změny v programu Kariérové poradenství pro VŠ

500420 – odd. Rozvojové programy

Nahrazeno v programu Dodatkem číslo 3 ke KS (návrh).

Podány informace:   o změně v hodnocení kontrolorů (revizorů). Systém bude údajně výhodný pro obě strany. Za 14 dní budeme tento návrh projednávat.

Naši členové (i případní nováčci) se na nás mohou obrátit a probereme s nimi výhodnost či nevýhodnost tohoto systému a ať si poté rozhodnou…

 

 

9.      Podání informace – Změny v programu Kariérové poradenství pro SŠ

500420 – odd. Rozvojové programy

Nahrazeno v programu příčiny fluktuace řidičů.

Podány informace:   Lidé nejsou ochotni sdělovat důvody odchodu... Proběhne průzkum v měsíci září.. Provede ho NEZÁVISLÁ FIRMA… VEDENÍ  ODBORŮM  KRITIKU  ASI  NEVĚŘÍ….   KRITIKA ZAZNÍVÁ PŘECI NA KAŽDÉM ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ….doporučuji, ať si jdou sednout do učebny a uslyší to.

 

 

10.   Informace o pilotním projektu Stipendijního programu DPP pro školní rok 2018/2019

500400 – odbor Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

 Záměr pilotního projektu Stipendijního programu DPP pro školní rok 2018/2019 byl schválen na jednání představenstva DPP dne 14. 5. 2018. Stipendijní program DPP je určen pro žáky, kteří se zajímají o dopravu a dopravní prostředky, dosáhli věku 18 let a studují poslední ročník podporovaného oboru (automechanik, autolakýrník, elektrikář, elektromechanik, karosář, strojní mechanik, autotronik, mechanik elektrotechnik, elektrotechnika). Žáci, kteří splní všechna požadovaná kritéria, budou do Stipendijního programu DPP zařazeni. Vybraným žákům, kteří se písemně zaváží k nástupu do DPP po úspěšném ukončení studia a k setrvání v  pracovním poměru po dobu až 3 let, bude DPP vyplácet stipendium ve výši 3 000 Kč měsíčně. S vybranými žáky budou v průběhu školního roku 2018/2019 uzavírány Dohody o poskytování motivačního příspěvku. 

                                                                                         CHVÁLÍME …..!

 

 

11.  Kontrola Zápisu č. 6 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 7. 6. 2018

personální ředitel

Připomínky k zápisu a k odpovědím na Interpelace z oblasti personální politiky a činností souvisejících s kompetencemi pověřených osob (např. distribuce volnočasových poukázek a výdejní místa).

 

 

12.  Diskuze

informace k  volebnímu řádu – volit bude každý zaměstnanec. Nový volební řád přijde odborům k připomínkování v pátek 10.8. (kdo má zájem, ať se na něj přijde do naší kanceláře podívat, rozešlu ho též všem funkcionářům z DPP)

Diskuze na téma nedávného incidentu v Metru.

 

 

 přímo z jednání -- zpracoval JZ