Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost -  Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9

 

 

Z  jednání PÚ se zástupci odborových organizací, dne 4. 4. 2019 od 9:00 hodin, ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 217/42, Praha 9.

 

Program jednání:

 

1.         Projednávání – Výměna identifikační karty zaměstnance DP – sběr aktuálních fotografií zaměstnanců -  vedoucí odboru 500200 – Personální a PaM:

Byl určen posun sběru fotografií na květen. Diskuze o duplicitních kartách. Výměny budou prováděny v závěru pracovní doby ( u TH). U ostatních bude převzata aktivní karta při výdeji stravenek. Bude půl roku na výměnu..  Jaký bude postup pro Externí zaměstnance –zelenobílé- (škodováci) a jaký bude postup pro žádání o vydání těchto nových karet – postup zůstává dosavadní... Při vydávání nových karet je třeba dořešit, zda je nová karta (vydaná) plně funkční…

 

2.         Projednání - Stanovení výše a druhu sociálních nákladů na rok 2019 - vedoucí odboru 500300 – Benefitů a péče o zaměstnance –

Zde jsem u položky 52851 (různé ztráty), požadoval garanci, že tam podnik opět nenacpe ztráty z rekreačních středisek. JDE PRO NÁS O ZÁSADNÍ PROBLÉM. Po dlouhá léta z peněz určených zaměstnancům je miliony dotoval, než Odborová rada toto napadla a vzhledem ke spolurozhodování o soc. nákladech, nedala souhlas s pokračováním těchto praktik. Nyní si to podnik platí z něčeho jiného (asi z investic) a pro zaměstnance zbyl příjemný převys peněz, který jim bude tento měsíc vyplacen (400 ve flexi každému). Musíme být prostě jak ostříži….vše musíme hlídat.

 

3.             Informace - Vyhodnocení programu Kariérové poradenství pro VŠ za rok 2018 - vedoucí odd. 500420 – Rozvojové programy

K 31. 12. 2018 bylo v Registru vysokoškoláků evidováno celkem 41 zaměstnanců. V průběhu roku 2018 se do Registru vysokoškoláků nově přihlásili 4 zaměstnanci a vyřazeno bylo 6 zaměstnanců. V průběhu roku 2018 docházelo ke změnám v počtech zaměstnanců v rámci jednotlivých skupin (v návaznosti na ukončení VŠ studia, zahájení studia 2. stupně VŠ apod.).  V návaznosti na naplňování účelu Programu je útvarem 500420 denně sledována nabídka volných PM zveřejněná na intranetu DP a průběžně jsou oslovováni všichni vedoucí útvarů s uvolňovaným nebo volným PM s požadavkem na VŠ kvalifikaci. Vedoucí útvarů jsou informováni o základních principech Programu, jeho výhodách a významu podpory růstu pracovní kariéry, využívání zkušeností a praxe zaměstnanců.

 

 

4.             Informace – Vyhodnocení programu Kariérové poradenství pro SŠ za rok 2018 - vedoucí odd. 500420 – Rozvojové programy

Program je určen pro zaměstnance se středním vzděláním s maturitní zkouškou, případně s vyšším odborným vzděláním, kteří jsou v pracovním poměru a organizačně začleněni v úseku dopravním nebo úseku technickém. V průběhu roku 2018 realizoval útvar 500420 využití 1 KM, které bylo převedeno do útvaru 240410 odd. Technologický dispečink, k PM dispečer IV.

 

 

5.             Průzkum příčin fluktuace řidičů MHD - personální ředitel

           Obdrželi jsme výzkum anonymní ankety, kterého se zúčastnila přibližně polovina zaměstnanců řidičů tramvají autobusů. Podnik vnímá výsledky jako dobré….
         
Upozornil, jsem, že nedobré vnímání dlouhých šichet není jako zavržení směny v jednom kuse, ale že tím kolegové a kolegyně myslí problém šejdrů. Kdy mají od rána do noci rozbitý den, nemají prakticky volno, nevyspí se… a to je pak z jejich strany vnímáno jako dlouhá směna…. Kolegové „taky odboráři“ poté  můj názor (výjimečně) podpořili….

   Pro zajímavost uvádím statistiku za vozovnu Motol a za garáž Kačerov (kde má naše OR nejvíce lidí), ale výsledky jsou v zásadě obdobné všude.

   Diskutoval se i problém asociálů, kteří kradou mýdlo na konečných a zhoršují tak pracovní prostředí nás všech…

 

   Číslice odpovídají známkám ve škole 1=výborná 5= nedostatečná.

 

 

 

 

6.             Kontrola Zápisu č. 3 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 7. 3. 2019 - personální ředitel

 

1)                 Rozesílání nepravdivých zpráv
anonymy na hlavičkovém papírů, e-maily neposlané autorem atd….

2)                 Schválení Pravidel pro kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 4 ke KS uzavřené na období 2016-2017 ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3
jen technické info

3)      Podání informace – Průzkum stravování zaměstnanců
Na dotazník – průzkum stravování zaměstnanců celkem odpovědělo 1569 zaměstnanců. Výsledky z dotazníkového šetření budou využity pro další postupy ve stravování zaměstnanců. Důležitým výsledkem je, že zaměstnanci preferují zajištění stravování poukázkami na stravování. Dalším pozitivem je, že 25 % oslovených zaměstnanců se stravuje na pracovišti (jídelna/kantýna) a většina zaměstnanců vyžaduje obědové menu do hodnoty poukázky na stravování. Spokojenost s poskytovanou stravou z místního stravovacího provozu je neutrální. Odpovědi na upřesnění odpovědi „NE“ u otázky č. 5 „Jste spokojen/a s poskytovanou stravou z místního stravovacího provozu?“ shrnují, na co je nutné se zaměřit. Dalším výsledkem je zachování instalovaných automatů na jídlo včetně preferovaného sortimentu. Velmi pozitivní je, že 57 % zaměstnanců má zájem o pravidelné vyjadřování ke kvalitě stravování.

4)      Informace „Zpráva o vyhodnocení Systému personálních rezerv za rok 2018“
p. Spáčil: okomentoval předložený materiál s důrazem na tabulku č. 1 „Vývoj počtu klíčových pozic“, tabulku č. 2 „Vývoj počtu klíčových pozic obsazených zaměstnanci s předpokládaným vznikem nároku na SD do 3 let“, tabulku č. 3 „Vývoj počtu personálních rezerv“ a tabulku č. 4 „Vývoj pracovní kariéry personálních rezerv“.

5)      Kontrola Zápisu č. 2 z jednání PÚ se zástupci OO ze dne 7. 2. 2019
aktualizace Etického kodexu DP , Uzavření nové Dohody o použití § 39 odst. 4 ZP, Vyhodnocení výsledků a přínosu Absolventského motivačního programu, Projednání – čerpání sociálních nákladů, elektronicky řízená dokumentace – normy, Nastavení pracovnělékařských prohlídek u převodu zaměstnanců, Školení nejen vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP, Rehabilitační pobyty(V současné době je zadávací dokumentace ve finální podobě a bude předložena k odsouhlasení představenstvu. Po odsouhlasení představenstvem odešle zadavatel (útvar 900410) dodavatelům, kteří ve stanovené lhůtě projevili předběžný zájem, výzvu k podání nabídky společně se zadávací dokumentací. Další postup stanoví zadávací dokumentace, která bude součástí výzvy k podání nabídky. )

Nástup nové lékařky do ordinace na garáži Řepy

-                                           p. Pospíšil: dotázal se na pravdivost informace ohledně nástupu nové lékařky do ordinace na garáži Řepy.

-                                           p. Pařízek: souhlasil, nová lékařka nastoupila dne 1. 3. 2019.

-                                           p. Pospíšil: poděkoval.

 

6)      Body přesunuté z jednání PJ ze dne 21. 3. 2019

Výměna identifikační karty zaměstnance DP

Pomoc při zajištění PM pro zaměstnance, kteří předpokládají ztrátu své zdravotní způsobilosti
Příspěvek na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění zaměstnanců

Výhody pro nově přijaté řidiče
Odmítnutí uchazeče na profesi řidič autobusu
Navrhované termíny BOZP pro OO

Neobsazenost služebních bytů

 

 

7.             Diskuze

Dotaz - dluh DP je 4,8 miliardy podle deníku Metro… ?

středisko Vesna je stále zavřené, p.Schneider by jej rád za peníze DPP opravil…  (to by bylo zas milionů v kanálu).

Ptám se, jak je to s tím řidičem, zaměstnaným DPP, co má jen jednu nohu… je to v pořádku po stránce zdravotní a bezpečnosti?  Prý ano…

Žádost o studii Trexima na náročnost profesí řidič tram, bus a metro.

Omezení Internetu v počítačích zaměstnanců- proč?

Bezpečnostní ředitel skončil- kdo to vede? Jeho zástupce….

Diskuze o problémech s parkováním…

 

 

 

  Pokud má některý náš člen zájem o kompletní jednací materiál, nechť se staví u nás v kanceláři v Motole, kde si zaznamenáme autorizovaný e-mail a sjednáme s ním podmínky pro poskytovaní informací. Pak můžeme veškeré informace poskytnout.

 

                 zaznamenal    ---JZ----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·         Projednání - plán soc. nákladů

·         Vyhodnocení KP VŠ 2018

·         Vyhodnocení KP SŠ 2018

·         Průzkum příčin fluktuace řidičů MHD

·         Zápis č. 3 z jednání PÚ s OO dne 7. 3. 2019 _final