Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Pozvánka

na jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací,

které se bude konat

dne 23. 6. 2022 od 9:00 hodin

 

ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

1.      Diskuse s   – nebyl přítomen.

Úvodem přednesl pár vět radní pro dopravu, p. Scheinier z Magistrátu. Krátce informoval o zločinecké skupině, jež je vyšetřována. Vesměs info známé z médií. Týká se to asi 10 zakázek. DPP nevznikla žádná škoda. Vyzval k tomu, aby nevznikala panika, pohovořil o začátku stavby u Modřanech u stanice Levského. Barrandovský most se staví dle plánu. V létě začne stavba v Šárce – do Dědiny. Asi i Dvorecký most. Má se stavit asi 3 roky. Dotazuji se na koloběžky, co s nimi. Nekázeň… jezdí nám to v kolejišti… prý nemohou nic dělat. Policie je musí chytit při činu. Hovořilo se o množství uzavírek, jež současně běží a nepřispívá ke kvalitě provozu. Dotazy na finance odmítl komentovat. O rozpočtu Magistrátu se bude teprve jednat. Finance v DPP nyní vede p. Kopřiva (dočasně). Dotaz na energie, co DPP, jaký je plán? Město Pražské plynárenské poskytlo půjčku na nákup plynu do zásoby.

 

 

2.      Informace – Aktuální situace COVID-19 bez připomínek, jen 5 marodů.

                                                                                                        bezpečnostní ředitel

 

 

3.      Flash Reportvýluky běží dle plánu, finance v plusu, pers. úsek bez připomínek.

                                                                                                        ředitelé

 

 

4.      Projednání – Úprava turnusu zaměstnanců 251100 – provoz Údržba a opravy TTnávrh turnusu projednán, bez připomínek.

                                                                                                  technický ředitel – Povrch/vedoucí 250000 – jednotka Dopravní cesta Tramvaje

 

 

5.      Projednání – Nevypořádané připomínky k návrhu aktualizace SM 2010-001 „Organizační a řídicí normy“  vysvětleny rozpory, bez připomínky.

                                                                                                        vedoucí 900200 – odbor Právní

 

 

6.      Informace – Aktualizace SM 2011-070 „Ostraha objektů a majetku DP“ doplnění normy o počet povolení k vejzdu do areálů DPP.

                                                                                                        bezpečnostní ředitel

 

 

7.      Pravidla pro kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 1 ke KS uzavřené na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026aktualizovány jména.. OR bude zastupovat Zabloudil + Douša

 

 

8.      Kontrola Zápisu č. 5 z PJ ze dne 19. 5. 2022

                                                                                                        personální ředitel

probrány interpelace na vznesené podněty a stížnosti.

 

 V rámci zápisu bylo též probráno svévolné vyvěšení cedule povolení parkování motorek v areálu vozovny Motol. Toto je v řádu pro parkování zapovězeno. Požádal jsem o zjištění viníka. Zdůraznil jsem, že nemám nic proti případnému vytipování nových míst pro parkování motorek (pokud k tomu určené parkoviště nestačí) a k novelizaci řádu pro parkování, ale nesmí to být v místech, kde by případný pád motorky (poryv větru) ohrožoval chodce. Záležitost se týká většího počtu zaměstnanců a musí být ze zákona s odbory projednána.

 

 

9.      Diskuse

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·       Flash Report PJ

·       Úprava turnusu 251100

·       Nevypořádané připomínky k návrhu SM 2010-001-15_v2

·       Materiály k informaci_OO_Aktualizace SM 2011-070; Upravené znění SM 2011-070

·       Pravidla pro kolektivní vyjednávání o Dodatku č. 1 ke KS uzavřené na období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026_návrh

·       Zápis č. 5 z PJ ze dne 19. 5. 2022_final