Zápis jednání VOR z data 7.7.2021

Vzhledem k prázdninovému režimu proběhlo jednání VOR 07/2021 vzdáleně pomocí WhatsApp. K jednání od 16.00 hodin připojeni, viz. níže.

Přítomní : Cibulková Lucie, Hejný Jiří, Suchá Věra, Válek Vlastimil, Zabloudil Jiří, Zabloudilová Hana, Zewel Zdeněk.

Schválena zapisovatelka Hana Zabloudilová -  hlasování : 7:0:0.

Body jednání :

Usnesení 2500  - v reakci na informaci o vývoji situace na Moravě. VOR bere na vědomí ztrátu mandátu pana Petra Plisky a přiděluje kompetenci provozního projednávání v ČAD a dalších autobusových firmách na Moravě panu Petru Sychrovi. 
Hlasování : 7:0:0 – schváleno

 

Usnesení 2501 - v reakci na informaci o pokračující nekomunikaci pana France a nepředložení plánu akcí pro rok 2021 VOR pověřuje mandátem a pozicí kulturní referent Ing. Jaroslava Doušu CSc a žádá, aby do měsíce předložil konkrétní plán malých i víkendových akcí ke schválení Vedením OR.  Kompetenci a záměry projedná s dotyčným pan Zabloudil v pátek 9.7.2021.
Hlasování : 7:0:0 – schváleno

 

Usnesení 2502 v reakci na informaci, že Počet indiv plateb výrazně stoupl a začíná být nepřehledné, kdo kam patří a z kterého podniku kam přešel. VOR rozhodl o zřízení dvou sekcí pro individuální členy na principu zemské správy. Sekce Morava a sekce Čechy povede evidenci individuálních členů (tj. členů platících si členství převodem na účet beze srážky ze mzdy účtárnou) na základě adresy bydliště člena či firmy, kde pracuje. Sekci Morava povede Hana Zabloudilová (personálie) v zastoupení Petrem Sychrou (provozní a technická část). Sekci Čechy povede Lucie Cibulková v zastoupení Jarosavem Doušou. Podnikové sekce DPP a Škodovka zůstávají beze změny.   
Hlasování : 7:0:0 - schváleno

 

Usnesení 2503 -  v reakci na Usnesení Konference OR 2021 - Konference uložila VOR úkol projednat odměnu exponovaným funkcionářům VOR a RK, konkrétně Jiřímu Zabloudilovi, Lucii Cibulkové a Zdeňkovi Reichovi.  Návrh JZ - VOR schvaluje vyplatit příspěvek na činnost funkcionářům pro rok 2021 dle počtu pověření, vlivu na členy, aktivitě náboru a účastem na VOR, kterou určí prezident OR, přičemž zohlední Usnesení Konference 2021. Výše objemu prostředků je dána počtem funkcionářů OR krát tisíc Kč.  Protinávrh podává p. Hejný ( a doplňuje jej paní Suchá) – nejvyšší odměnu navrhuji pro JZ, organizaci táhne. Odměny pro jednotlivé funkcionáře ať navrhne sám, ví, kdo je jak aktivní. Tzn. JZ ½ objemu (návrh Jiřího Hejného), výši objemu určí JZ (doplňující návrh návrh Věry Suché). Diskuze a hlasování o protinávrhu  Hlasování : 5:0:2 – protinávrh schválen. O původním návrhu se tedy nehlasuje.

Informace o telefonech. Všechny platby v plné výši dorazily včas na náš účet až na jednoho, co zaplatil později, standardně obdrží pokutu. Pokutu určuje smlouva.
O tlf číslo přišel pan Nutil, který se odhlásil a ztratil tak členské výhody. Operátor nyní převádí toto tlf číslo na dobíjecí, které poté bude panu Nutilovi nabídnuto po doplacení dlužné faktury. Členové, kteří odejdou z OR musí počítat se ztrátou všech členských výhod a je naivní se domnívat, že výhodný tarif jim zůstane.

Diskuse/ kolečko:

Suchá Věra: komise BOZP běžné pracovní úrazy, nepředvídatelné riziko, vše odsouhlaseno 100 procent. Jinak nic.

Cibulková Lucie: nemám nic.

Zabloudilová Hana: nemám dnes nic k diskusi.

Vlastimil Válek: je okurková sezona, takže nic.

Jirka Hejný: Do kolečka nic nemám.

Zdeněk Zewel: ve Střešovicích je nový mistr v Depu, který ač není vyučen v oboru a ani nikdy v Depu nepracoval, vyhrál zázračně výběrové řízení. Že by karlovarská lisovačka?  Pan Zabloudil doplňuje, že se našim úsilím podařilo nabídnout (nejedno) pracovní místo našemu členovi, který byl díky této org. změně určen k výpovědi.

Návrh Vlasta Válek – argumentuje, že není snadné získat nové členy a návrh zvýšit náborový příspěvek na 1500 Kč Proběhla diskuze o finančních dopadech na rozpočet, hospodářka i prezident OR návrh podporují.  Hlasování : 6:1:0 - schváleno

 

Jiří Zabloudil: Děkuji za účast. Přeji všem příjemný zbytek dne.

Zápis zpracovala Zabloudilová Hana

Dne 8.7.2021