Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

 

 

Jednání ÚP se zástupci odborových organizací, dne 6. 10. 2022 od 9:00 hodin
ve velké zasedací místnosti vnitrobloku Sokolovská 42/217, Praha 9.

 

 

Program jednání:

 

 

1.        Projednání – Mapování pracovní schopnosti zaměstnanců - personální ředitel

Cíl je mapování cca 3 tisíců zaměstnanců v rámci celé ČR. Poté výsledky vyhodnotit a navrhnout opatření k vyšší efektivitě.

Vybraní zaměstnanci vyplní dotazník. Pro DPP chtějí rozdat 200 dotazníků. Nebudou to vyplňovat řidiči, ani D, jen TH.

Na můj dotaz co za to, bylo odpovězeno, že nic… Mají to prý lidi dělat ve své pracovní době…(ale kdo za ně udělá práci?).

OR doporučuje zaměstnancům tuto činnost odmítnout a nedělat!

Je to dobrovolné, není to vaší pracovní náplní a zadarmo vám nikdo nic nedá.

 

 

2.        Projednání – Navýšení cen ve stravovacích provozech – J+J CATERING spol. s r. o. – p. Kruml - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

Dojde ke zdražení cen jídel. Tak jako všude a všechno…..

 

 

 

 

3.        Projednání – Navýšení cen ve stravovacím provozu kantýna garáž Kačerov – Larysa Kovarzhiková - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

To samé….

 

 

4.        Projednání – Navýšení cen ve stravovacím provozu kantýna vozovna Žižkov – provozovatel Marie Svobodová - vedoucí 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance

A ještě jednou…

 

 

5.        Informace – Motivační náborový příspěvek pro zaměstnance společnosti České teplo, s. r. o. - vedoucí 500210 – odd. Systemizace a ekonomika práce

Návrat zaměstnanců do DPP je dobrý, ale náborový příspěvek je diskriminační vůči ostatním profesím, které taky chybí..

(např. chybí zámečníci a elektrikáři v Depu, chybí lidi na Vrchní vedení). Zas tu máme přeci jiné benefity… Insourcink je k 1.11.2022. Mají mít extrabuřt? Navýšit letový příplatek lidem taky DPP nechce… Jak k tomu přijdou lidi v DPP? Personálnímu řediteli je prý jedno, co si myslím…  Jo takto to na jednáních chodí… V DPP si právo na projednání pletou s pouhým informováním, za opačný názor bývá člověk peskován a zesměšňován…

 

 

6.        Informace – Zpráva o vyhodnocení 6. ročníku jazykového vzdělávání (školní rok 2021/2022) - vedoucí 500420 – odd. Rozvojové programy

Podána informace- vzdělávání v DP formou skupinové výuky a individuální výuky (pro manažery ve 2. stupni řízení). Bez připomínky.

 

 

 

 

7.        Podání informace – Plán využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2023 - vedoucí 500410 – odd. Vzdělávání

V souvislosti s přípravou vzdělávání zaměstnanců DP formou elektronické výuky v roce 2023 předkládá 500410 – odd. Vzdělávání informaci o Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2023. Rozsáhlý materiál o desítkách kurzů. Bez připomínky. Diskuze o problémech s evidencí požárních hlídek(dublování lidí v různých hlídkách).

 

 

 

8.        Aktualizace tabulky „Evidence dlouhodobých bodů“ - personální ředitel

Probrány různá zadání a úkoly. Příkladem uvádím:

·        
Zlepšení podmínek pro parkování zaměstnanců v areálu ÚD - Vyjádření 200300 – odbor Investice Povrch (26. 9. 2022)

Požadavek „Zlepšení podmínek pro parkování zaměstnanců v areálu ÚD“ je aktivně řešen v rámci investiční akce „Rozšíření parkoviště pro osobní vozy – DOZ Hostivař a OZM“. Předmětem této akce je rozšíření parkovacích ploch pro osobní automobily zaměstnanců DP při ulicích Karosářská a U vozovny a úprava stávajících parkovacích stání na normové rozměry. Aktuálně probíhá zapracování připomínek DPP do DUR, po jejich zapracování připomínek budou získána stanoviska DOSS, aby mohlo být požádáno o územní rozhodnutí k umístění stavby. Po získání územního rozhodnutí bude následovat projektování dokumentace pro stavební povolení, projednávání této dokumentace s DOSS, zajištění stavebního povolení, výběr zhotovitele stavby a její realizace. Je maximální snaha zajistit územní rozhodnutí v roce 2022, a v roce 2023 stavební povolení, nicméně administrativní úkony dotčených orgánů a úřadů v rámci povolovacích řízení nemůže DPP žádným způsobem časově predikovat ani urychlit.

 

·        Zavedení Vyúčtování mzdy v elektronické podobě - V řešení.

·         Studie náročnosti profese řidič autobusu, řidič tramvaje a strojvedoucí metra - Vyjádření 500210 – odd. Systemizace a ekonomika práce. O zadání studie k vypracování nebylo prozatím rozhodnuto.

 

 

9.        Kontrola Zápisu č. 8 z jednání ÚP se zástupci OO ze dne 7. 9. 2022 - personální ředitel

Odpovědi na interpelace, např.:

·        Zpoplatnění přepravy jízdních kol a koloběžek v tramvajích

-       p. Zabloudil: navrhl zpoplatnit přepravu jízdních kol a koloběžek v tramvajích.

Vyjádření 100100 – odbor Příprava provozu – Ing. Choutková

Domníváme se, že návrh prezidenta OR byl směrován na přítomného náměstka primátora pro oblast dopravy a památkové péče Ing. Adama Scheinherra, MSc., Ph.D., jenž se zúčastnil jednání ÚP se zástupci OO dne 7. 9. 2022.

K dotčené problematice obecně platí:

Za tarifní a přepravní politiku odpovídá město Praha, resp. ji vykonává organizace ROPID.

Kola a koloběžky (do stanovených rozměrů) se mohou přepravovat v tramvajích jen v uvedených úsecích (viz SPP), dále se smějí přepravovat např. v metru nebo v plavidlech.

V autobusech mají být k 1. 10. 2022 povoleny jen koloběžky do stanoveného rozměru, dnes jsou to jen dětské a ve složeném stavu. Pokud koloběžka přesáhne stanovené rozměry, je nahlížena jako zavazadlo a je zpoplatněna, aktuálně částkou 20 Kč. Ke zpoplatnění zavazadel jsou však stanoveny další podmínky (kombinace s jízdními doklady).

 

 

·        Účet č. 52846 – Ztráta z hospodaření vlastních ubytovacích zařízení

-       p. Zabloudil: uvedl, že jej z předložené tabulky nejvíce zajímá účet č. 52846 – Ztráta z hospodaření vlastních ubytovacích zařízení. Dotázal se, zda uvedená hodnota znamená, na kolik vyjde v letošním roce ztráta anebo zda se to týká příštího roku.

-       p. Pařízek: uvedl, že se jedná o plán čerpání sociálních nákladů pro letošní rok.

-       p. Zabloudil: dotázal se, zda bude jednáno také o příštím roce.

-       p. Pařízek: uvedl, že plán čerpání sociálních nákladů pro rok 2023 bude předložen počátkem příštího roku, kdy ve spolupráci s 400000 – úsek ekonomický bude stanoven plán pro rok 2023.

-       p. Zabloudil: uvedl, že je dlouhodobým zájmem, aby se uvedená položka snižovala, nikoliv zvyšovala. Dále uvedl, že by bylo spravedlivé poskytnout příspěvek na ubytování všem zaměstnancům.

Dotázal se, z jakého důvodu není v předložené tabulce vidět srovnání s rokem 2021.

-       p. Pařízek: uvedl, že plnění plánu čerpání sociálních nákladů za rok 2021 bylo již projednáno, a to na jednání ÚP se zástupci OO dne 10. 3. 2022.

Dále uvedl, že se jedná o vlastní ubytovací zařízení v Praze – garáž Řepy. V posledních 4 letech DP do ubytovacího zařízení investoval a zlepšil tak podmínky pro ubytování (kompletní rekonstrukce osvětlení, podlah, kuchyně, oprava sprchových koutů, nákup postelí apod.). V případě, že bude porovnávána hodnota u účtu č. 52846, měla by se porovnávat především s tím, že bude zohledněna snaha zaměstnavatele o zabezpečení kvalitního ubytování.

-       p. Schneider: uvedl, že dle projednaného materiálu na jednání ÚP se zástupci OO dne 10. 3. 2022 byl u účtu č. 52846 plán čerpání sociálních nákladů k 1. 1. 2021 ve výši 4 638 000 Kč a skutečnost čerpání sociálních nákladů ke konci roku byla ve výši 1 067 942 Kč.

-       p. Zabloudil: poděkoval.

Vyjádření 500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance – Ing. Pařízek

500300 – odbor Benefitů a péče o zaměstnance v průběhu 4. čtvrtletí 2022 podá na jednání ÚP se zástupci OO informaci o cenotvorbě v oblasti provozování ubytování na garáži Řepy.

 

Oznámení o působení nové odborové organizace v DP – ZO OSPLD – Morava

 

-          p. Zatloukal: uvedl, že od srpna 2022 začala v DP nově působit OO, a to Základní organizace OS pozemní a letecké dopravy - Morava (dále jen „ZO OSPLD - Morava“), která bude zastupována Odborovou radou a konstatoval, že ZO OSPLD - Morava splnila veškeré podmínky, které jsou nutné pro její působení jakožto OO v DP, včetně oprávnění kolektivně vyjednávat.

  Novou organizaci zastupuje na jednáních Odborová rada.

 

Informace – Návrh na zastoupení funkcí/profesí, muži/ženy při testování 50 sad nových stejnokrojů a návrh zaměstnanců pro roční testování

-       pí Poláchová: uvedla, že v současnosti probíhá projekt nových stejnokrojů, který je nyní ve fázi zavedení nových návrhů. Začátkem listopadu letošního roku se bude ze tří dodaných návrhů nových stejnokrojů vybírat jeden z nich, který má být následně testován po dobu jednoho kalendářního roku. Testování by se mělo zúčastnit 50 osob, z nichž 40 budou tvořit muži a 10 ženy, což reflektuje poměrné zastoupení pohlaví zaměstnanců používajících stejnokroj v DP. Konstatovala, že v předloženém materiálu je uveden návrh na zastoupení funkcí/profesí a pohlaví pro předmětné testování. Požádala zástupce OO o návrhy vhodných kandidátů pro uvedené testování, případně o návrh úpravy v početním zastoupení jednotlivých funkcí/profesí a pohlaví. Doplnila, že by bylo vhodné, aby kandidáti k testování byli co nejvíce rozdílní stavbou těla a svou velikostí, aby mohl být nový stejnokroj důkladně otestován.

-       p. Špička: dotázal se na termín zaslání návrhů kandidátů k testování.

-       pí Poláchová: uvedla, že ideálně by návrhy měly být zaslány do konce letošního roku.

-       p. Špička: navrhl, aby návrhy kandidátů byly zaslány zástupci OO do 31. 10. 2022.

-       pí Poláchová: souhlasila.

-       p. Schneider: k předloženému materiálu doplnil, že již neexistují hlavní pracovní poměry. Dotázal se, jakých dozorčích a jakých dispečerů se počty uvedené v tabulce týkají.

-       pí Poláchová: odpověděla, že nezáleží na tom, o jaké dozorčí nebo dispečery se jedná, ale je podstatné, aby navržení kandidáti měli o testování zájem a brali ho vážně. Dodala, že bude záležet i na tom, kolik se sejde návrhů.

-       p. Zabloudil: uvedl, že v navržené tabulce není žádný zástupce profese lanovkáře.

-       pí Poláchová: sdělila, že lanovkářů je v pracovním poměru málo, ale je možné je do testování zařadit.

 

10.    Diskuse – upozorňuji na to, že podle sdělení, jež jsem na schůzi obdržel, není možné se přihlásit na nový intranet, pokud zaměstnanec nemá zřízen v DPP svůj účet (e-mail). Žádám o prověření stavu. Můj notebook připojen na síť v DPP, také připojit nešel…

- kolik lidí využilo finanční paušál místo stravenek – zatím několik stovek lidí.

- budou peníze navíc na vánoce? Není momentálně s kým jednat… radnice se dohaduje, kdo jí bude velet…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přiložené materiály:

·       Mapování pracovní schopnosti zaměstnanců_projednání OO; WAI_Prezentace s dotaznikem_IS

·       Materiály k projednání – p. Kruml

·       Materiály k projednání – pí Kovarzhiková

·       Materiály k projednání – pí Svobodová

·       Info odbory Motivační náborový příspěvek ČT 220926

·       Zpráva_Jazykové vzdělávání_2021-22_final

·       Informace o Plánu využití formy elektronické výuky v útvarech DP v roce 2023

·       ÚP_Evidence dlouhodobých bodů_final

·       Zápis č. 8 z jednání ÚP s OO dne 7. 9. 2022_final