Témata ke čtvrtletní provozně ekonomické schůzce vedení společnosti s odbory.

IIQ-2017

Odborová rada, zastupující ZO OSD Motol, žádá dodat informace:

·       o ekonomické a finanční situaci zaměstnavatele a jejím pravděpodobném vývoji

a žádáme projednat- pravděpodobný hospodářský vývoj u zaměstnavatele a ekonomickou situaci zaměstnavatele

 

·       právním postavení zaměstnavatele a jeho změnách, vnitřním uspořádání a osobě oprávněné jednat za zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích (byla změna ve společnosti? Jaká?)

a případně žádáme projednat zamýšlené strukturální změny zaměstnavatele, jeho racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost, zejména opatření v souvislosti s hromadným propouštěním zaměstnanců podle § 62

 

·       základních otázkách pracovních podmínek a jejich změnách – (technické novinky, eventuálně plán rozsáhlejších oprav vozidel s vícedenní odstávkou a řešení náhradních vozidel (zaškolení při jiném druhu) a případné výlukové jízdní řády)
opatření ke zlepšení hygieny práce a pracovního prostředí (stav WC atp.)

 

·       vývoji nárůstu mezd- nejlépe medián ze skupiny řidičů,

a případně žádáme projednat  systém odměňování a hodnocení zaměstnanců s výhledem na plán vyjednávání v létě (možnosti nastavení systému)

 

·       míra přesčasové práce od začátku roku

a žádáme projednat  celkový rozsah přesčasové práce ,
množství práce a pracovní tempo, změny organizace práce, systém školení a vzdělávání zaměstnanců,
rozvržení pracovní doby pracovních kolektivů, rozvržení přestávek na jídlo a oddech

 

·       počet volných míst- a míra fluktuace

a žádáme projednat  nejnovější stav a strukturu zaměstnanců, pravděpodobný vývoj zaměstnanosti u zaměstnavatele, základní otázky pracovních podmínek a jejich změny, a případné výpovědi nebo okamžité zrušení pracovního poměru dle §61 ZP

 

·       plán dovolených a garance dvou týdnů v kuse pro řidiče – viz poznámka 1)

 

·       počet a druh pracovních úrazů od začátku roku

a žádáme projednat  opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

 

·       počet a druh škody (mimořádné události)

a žádáme projednat  výši požadované náhrady škody, za níž zaměstnanec zaměstnavateli odpovídá a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou škody, nepřesahující  1000,- Kč

 

 

·       Další informace z a k provozu

a žádáme projednat   další opatření týkající se většího počtu zaměstnanců – viz poznámka 2)

 

 

 

Dále ve smyslu Spolurozhodování.(§ 217 ZP). Připravte návrh pro:

poznámka 1)   Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo, pokud v tomto zákoně není dále stanoveno jinak. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet
k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance. Poskytuje-li se zaměstnanci dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 2 týdny vcelku, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem nedohodne na jiné délce čerpané dovolené. Určenou dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen písemně oznámit zaměstnanci alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době. (Dále viz ZP § 217, odst.
1-5.)

 

poznámka 2)   Zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, může vydat nebo změnit pracovní řád jen s předchozím písemným souhlasem odborové organizace, jinak je vydání nebo změna neplatné. Viz §306 ZP.

 

 

 

Jiné:

1.     uvolnění na školení 3+4.července:   Zaměstnavatel v souladu se ZP poskytne pracovní volno k účasti na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody, s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku.  ( Potvrzení souhlasu vedení s termínem )

 

 

2.     KONTROLY USTROJENOSTI   V některých případech je nemožné dodržet denně ustrojenost.   Nedostatek košil , triček, kalhot, zvlášť u nově příchozích. V teplém období je zapotřebí se převlékat denně, čistota řidiče, reklama firmy. Zajistit dostatek, pak jsou možné sankce.

Obzvlášť nedořešené vybavení  zaměstnaných žen. Nedořešený stejnokroj – v minulosti již urgováno – nic se neděje.

 Kraťasy v teplém období – buď zajistit v rámci stejnokroje, nebo povolit  vlastní,  třeba jednobarevné, nejlépe písemně a od kdy toto povolení platí.

Absence montérek – vlastní zkušenost –  bylo mě řečeno - nedostaneš montérky vzal by jsi si je domů, nemáš doma staré oblečení? A pak se člověk dozví, že je někdo popotahovaný , že uklízel v civilním triku. Copak lze uklízet autobus v jednom oblečení, a v tom stejném sednout za volant a strávit v tom zbytek směny? Nebo se řídíme heslem jeden kabátek na práci i na svátek. Nebo jen další důvod k nahlášení nedodržení ustrojenosti  v případě, že mě někdo uvidí, že uklízím v civilním triku?

3.     Přejezdy busů z ulice 17. listopad  na nádraží

Přejezdy  z nádraží do Bodosu na tankování a umývání autobusů na myčce

Málo DODK –  za 20 minut nelze řádně uklidit vůz, tak aby to k něčemu vypadalo,potom můžete kontrolovat úklid a rozdávat sankce. Na odvod peněz je dáno 5 minut  -  absolutně nedostačující. Jak chcete spočítat  např. 1.500,- Kč v drobných a přinést je ještě do budovy do automatu na odvody.

 

4.     REVIZE KLIMATIZACE –  Měla by být prováděna každoročně. Usazují se bakterie, spory atd. Zdraví nebezpečné. Nejen pro nás řidiče , ale i pro cestující. Nedostatek oprav, dělá se jen to nejnutnější , někdy ani to ne.