Dne 17.února 2017 proběhla společná Konference ZO OSD Motol a ROH, která nastavila pravidla pro další vývoj společné organizace.

Do pozice delegátů – zástupců členů, kteří nemohou přijít,  se přihlásili zástupci ze všech našich sekcí, uvítali jsme dokonce i kolegy z daleké Moravy (sekce zaměstnanci ČADu). Jejich účast a ochota přijet na nejdůležitější schůzi roku, je tak v přímém kontrastu s některými Pražáky, pro které bylo dorazit do Střešovic problém.

 Účast byla nicméně velmi pěkná a reprezentativní ve vztahu k zastupování všech profesí, všech sekcí, všech, i rozdílných zájmů, našich členů.

Z přihlášených hostů nedorazil pouze generální ředitel DPP, který se pár minut před začátkem omluvil pro neodkladné provozní záležitosti.

Místo nahlášeného předsedy OSD pak dorazil mladičký právník Mgr. Barták a předem avizovaný místopředseda OSD Bc. Alfonz Kokoška.

V úvodu přednesl předseda ZO OSD Motol projev, ve kterém shrnul události za minulé období a zdůvodnil návrh dalšího postupu, který Konferenci předložil společný Výbor obou organizací. Reakce místopředsedy svazu rozproudila diskuzi v sále a vedla k pozitivní výměně názorů i vyjasnění si některých nejasných stanovisek. Představitelé svazu obdrželi ujištění, že všichni členové ZO OSD Motol, kteří se tak v referendu vyjádřili či vyjádří, zůstanou výhradními členy OSD.  Zbytek členů, kteří chtějí podpořit společný projekt sloučené organizace s vlastními Stanovami a alternativním servisem pomocí širšího a vlastního právního servisu a vlastních, na svazu nezávislých smluv, ve smyslu referenda, jsou a budou členy nově založené Odborové rady se kterou zbytek prvně jmenovaných i tak bude nadále spolupracovat, tak jako tuto možnost nabízíme všem dalším organizacím z celé republiky. Odborová rada, jejíž založení Konference jednomyslně podpořila, umožňuje členství různými formami, právnických i fyzických osob, od přímého členství, či jen po spolupráci přidružených organizací. Jde o otevřené odborové sdružení, nijak členy či organizace direktivně nesvazující.

Konference schválila beze změny Stanovy společného sdružení a zvolila v tajných volbách nové funkcionáře.

Do samosprávných sekcí, na neobsazené mandáty, v tajné volbě zvolili delegáti tyto funkcionáře:

·       na pozici místopředsedkyně (zástupce předsedy sekce „Žižkováci“) paní Miluši Válkovou (75% hlasů pro)

·       na pozici místopředsedy (zástupce předsedy sekce „zaměstnanci ČADu“) pana Zdeňka France (100 % hlasů pro)

·       na pozici místopředsedy (zástupce předsedkyně sekce „Škodovka“) pana Petra Hollera (100 % hlasů pro)

·       na pozici funkcionáře za sekci ŘED,  pana Pavla Michala Buocika (86 % hlasů pro)  a pana Romana Křikavu (83 % hlasů pro).

·       na pozici I. náhradníka funkcionářů sekce ŘED pana Josefa Vobořila (62 % hlasů pro) a na pozici II. náhradníka funkcionářů sekce ŘED pana Josefa Vitvara (52 % hlasů pro)

Do Vedení Odborové rady pak byli zvoleni v tajné volbě tito funkcionáři:

·       na pozici prezident OR , pan Jiří Zabloudil dr.h.c. – 100%  hlasů pro

·       na pozici člen Vedení OR, pan Vlastimil Válek – 100% hlasů pro

·       na pozici člen Vedení OR, pan Petr Holler – 100% hlasů pro

·       na pozici člen Vedení OR, pan Ing. Jaroslav Douša CSc. – 100% hlasů pro

·       na pozici člen Vedení OR a hospodářka, paní Lucie Cibulková – 100% hlasů pro

·       na pozici člen Vedení OR, pan Zdeněk Zewel – 97 % hlasů pro

·       na pozici člen Vedení OR, pan Jiří Hanuš – 83 % hlasů pro

 Důležitá novinka díky vlastním Stanovám: - Funkcionáři do Vedení Odborové rady budou voleni Každý rok na Konferenci.

Pouze jednoroční mandát zaručuje, aktivitu a snahu a motivuje ostatní, kteří mají zájem být ve vedení, k zlepšení své práce, aby za rok uspěli oni.

 Delegáti Konference byli informováni o výsledcích vyjednávání ve všech společnostech, kde naše sekce působí. V ČAD Blansko nyní vedeme spor (vlastními, na svazu nezávislými, právníky) s ředitelem Ing. Šebelou, který dosud nerespektoval Nařízení vlády a platy řidičům autobusů v regionech nenavýšil. Naši členové byli prezidentem OR ujištěni, že obdrží od OR kompenzaci za výpadek v příjmu, pokud se zapojí do stávky. Zda i OSD bude kompenzovat svým členům mzdy v případě stávky lze jen stěží předvídat (zatím Předsednictvo OSD, tak nikdy neučinilo). Vlastní rozhodování o vlastních pravidlech je jednou z výhod Odborové rady.

Nedílnou částí Konference je i losování různých cen v naší tombole štěstí.

Tombola (zdarma) se losuje jednak z příchozích na Konferenci – každý něco vyhrává, a dále z celé členské základny.

Letošní ceny přesáhly částku 13.500,- a v osudí bylo více jak 50 různých cen.

 

Vylosování hlavních cen ( z osudí všech našich členů ):

 

III. cenu – navýšení členského bonusu o 1.000,-Kč vyhrává pan Drahorád Karel.

II.  cenu – elektronické šipky v hodnotě 1.000,-Kč vyhrává pan Josef Sarközi.

 

I.    cenu – víkendový pobyt s plnou penzí pro 2 osoby ZDARMA v penzionu Rakovec (Morava, okres Blansko) v hodnotě 3.000,- vyhrává pan Zdeněk Zewel

 

 

V závěru Konference přijala Usnesení, které shrnuje a akceptuje všechny provedené volby a souhlasí s předloženým postupem dalšího slučování a vývoje.

 

Na nejbližší Výbor Odborové rady, budou pozváni všichni (i nově zvolení) funkcionáři a budou znovu rozděleny úkoly a kompetence.

 

Příští členská schůze- Konference Odborové rady - proběhne v únoru 2018.

 

Fotografie dokreslující atmosféru Konference 2017.

(velké fotografie můžeme zájemcům poslat- miniaturizováno z důvodu úspory přenosu dat a pro rychlé načítání)

 

  

zasedací místnost v Muzeu Střešovice jsme využili již poněkolikáté. Toto prostředí je velmi příjemné.

 

    ¨

pohled na zasedačku napovídá, že o delegáty se staráme mnohem lépe, než například jiná velká OO, která lidem rozdá tatranku a basta…

 

   

Předseda RK při vyhlašování výsledků voleb.

 

  

 spokojený člen = náš cíl !