Aktualizace Usnesení -3051-03-01-23 -JZ  na Usnesení 3312                  

Pověření k činnosti

 

VOR na návrh prezidenta OR rozhodl, že:

 

1.     pověřuje paní Lucii Cibulkovou, pozicí hospodářky všech sdružených subjektů v OR. Je oprávněna evidovat a editovat finanční transakce ze všech účtů jménem a dle potřeb OR, spravovat databázi členských příspěvků a ve spolupráci s prezidentem OR spravovat členské bonusy a rezervní fond. Spolupracuje s revizní komisí, nebo pověřuje prezidenta svým zastoupením při kontrolách hospodaření a evidence členů. Dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

2.     Pověřuje pana Vladimíra Nejedla a Tomáše Kudrnu mandátem vyjednavače nominovaného Odborovou radou v DPP a to až do případného odvolání či nominování jiného vyjednavače, novým Usnesením Vedení OR.

 

3.     Pověřuje  pana Vlastimila Válka  bude zastávat pozici předsedy sekce DPP a jednat s vedením DPP a s personálním úsekem DPP a to včetně projednávání org. změn. Jedná o specifikách vozovny Žižkov a dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

4.     Pověřuje paní Věru Suchou jednáním s vedením JPT na pravidelných i operativních schůzích a jednáním na komisi odškodňování pracovních úrazů v DPP, eviduje všechny žádosti o sociální příspěvek (dětské tábory, svatby, úmrtí, živelná pohroma apod.) a dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR

 

5.     Pověřuje pana Michala Koledu a pana Milana Prucka mandátem vyjednavačů nominovaných Odborovou radou ve firmě Arriva autobusy a.s.. Michal Koleda bude nadále zastávat pozici předsedy sekce v Arriva a vést provozní jednání s managementem Arriva autobusy a.s. a s nižšími složkami řízení na provozech. Pan Milan Prucek je zástupcem pana Koledy a nahrazuje-li je jej operativně na jednáních, pak disponuje pravomocí jako předseda sekce. Oba jsou oprávněni podávat přihlášky nových členů na mzdovou účtárnu k zařazení do sestavy srážek. Dále oba jmenovaní vykonávají činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

6.     Pověřuje  pana Ondřeje Hovadíka a pana Romana Edera mandátem vyjednavačů nominovaných Odborovou radou ve firmě Škoda Transportation a.s..  Ondřej Hovadík bude nadále zastávat pozici předsedy sekce ve ŠT a vést provozní jednání s managementem Škoda Transportation a.s. a s nižšími složkami řízení na provozech. Pan Roman Eder je zástupcem pana Hovadíka a nahrazuje-li je jej operativně na jednáních, pak disponuje pravomocí jako předseda sekce. Oba jsou oprávněni podávat přihlášky nových členů na mzdovou účtárnu k zařazení do sestavy srážek.  Dotyční jsou pověřeni správou a zajištěním funkčnosti kanceláře v Hostivaři (po bývalé ROH). Dále oba jmenovaní vykonávají činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

7.     Pověřuje Paní Hanu Zabloudilovou pravomocí jednat v rámci Moravy se všemi firmami, kde naši členové působí či kde toto jednání získá pro naše členy výhody. Dále eviduje členskou základnu včetně vydávání souhlasu s přijetím či odhlášením členů i s jejich zařazením do právnického non-stop servisu a pro potřeby OSPLD. Pro výpočet bonusů spolupracuje s hospodářkou a prezidentem OR formou sdílených dokumentů. Dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR. Zastává též pozici předsedkyně ZO OSPLD-Morava a dále postupuje dle Stanov OSPLD a jeho potřeb.

 

8.     pověřuje pana Radomíra Válka obsazením komise pro odškodnění po zaviněných nehodách v DPP. Také zajistí účast v komisi pro stejnokroje. Dále dotyčný vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

9.     pověřuje pana Jiřího Pakostu nominací pro komisi mPEK v DPP a bude nahrazovat v komisi PEK paní Suchou při její nemožnosti komisi obsadit. Dále dotyčný vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

10.  pověřuje pana Tomáše Kudrnu, jednáním s vedením firmy a se složkou nižšího řízení na provozech jménem členů, jež zastupuje. Dále kontroluje platební kázeň zaplacených faktur za TLF u našich členů. Dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

11.  pověřuje pana Zdeňka Zewela, jednáním s vedením firmy a se složkou nižšího řízení na provozech jménem členů, jež zastupuje. Dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

12.  pověřuje pana Jiřího Hanuše, jednáním s vedením firmy a se složkou nižšího řízení na provozech jménem členů, jež zastupuje. Dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR

 

13.   Pověřuje pana Václava Rychtáře jednáním v komisi zabývající se ochrannými bezpečnostními pomůckami a jednáním na provozech s nižší složkou řízení podniku, týkající se činnosti Metra a dále vykonává činnost dle operativního pověření prezidentem OR. Taktéž pánové František Hanzák a Petr Svatoš , jednají po koordinaci s panem Rychtářem, na provozech s nižší složkou řízení podniku, týkající se činnosti Metra Dále vykonávají činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

14.  Ing. Jaroslav Douša CSc., pan Václav Skuhrovec, pan Jiří Svoboda a pan Jiří  Novotný nemají přidělenu pravomoc a vykonávají činnost dle operativního pověření prezidentem OR.

 

15.  Prezident OR, pan Jiří Zabloudil dr.h.c., je pověřen, krom pravomocí daných Stanovami OR k uzavírání smluv jménem OR i přípravou a realizací kulturních, sportovních a společenských akcí s dotací z rozpočtu OR, dle momentální aktuální potřeby, přičemž je oprávněn svou pravomoc dále delegovat na funkcionáře pověřeného danou akcí. Dále je vzhledem k faktu, že ICOM nemá zaměstnance – funkcionáře také pověřen případným mandátem vyjednavače nominovaného Odborovou radou v ČSAD Ústí nad Orlicí – ICOM. Je také oprávněn podávat přihlášky nových členů na mzdovou účtárnu k zařazení do sestavy srážek u všech podniků, kde OR působí. Dále  vydává operativní pověření jménem VOR při hlasování per-rollam, zpracovává fakturace za tlf služby pro laciný tarif – členskou výhodu pro naše členy, eviduje a propočítává -na základě vzorce schváleného VOR- členské bonusy, připravuje podklady a přeposílá došlé pozvánky pro delegované. Dále zastává funkce a potřeby, jež nejsou přímo přiděleny jiným funkcionářům, nebo je zastupuje při jejich nemoci či dovolené. Spravuje úřední korespondenci OR s úřady a dohledem nad archivem OR. Je šéfredaktorem Motoláčku. Potvrzuje po kontrole odhlášky členů, spravuje web a sever odborové rady a Facebook a v rámci garantované doby drží službu pro vyřizování podnětů a žádostí v kanceláři v Motole ve stanoveném rozsahu, dle plánu a rozpočtu OR.

16.  Pověřuje ZO OSD Klíčov jednáním za OR na provozních jednáních s vedením JPA a JSVA v DPP Praha, do doby ustavení pomocníka funkcionářů či pověření funkcionáře zaměstnaného v DPP na Autobusech.

 

17.  Hlasováno Statutárním orgánem:
 _7_ano –        _0__ne-      _0_zdržel/nehlasoval

 

K tomu Usnesení dává Odborová rada, jakožto nadřízený orgán  všech subjektů sdružených v OR, ve smyslu dohody o přidružení k Odborové radě,  svůj souhlas.

Podpisy Statuárních zástupců za Vedení Odborové rady - VOR.

 

 

 

V Praze dne 6. 3. 2024