Konference Odborové rady 16.2.2024- členská schůze všech subjektů sdružených v OR.

Přítomno delegátů všech subjektů   =42=   viz prezenční listina

 

Usnesení a Zápis volební a návrhové komise z Konference Odborové rady 2024

 

Usnesení číslo 1  - Usnášeníschopnost dle prezence-volba aklamací
     Na Konferenci jsou přítomni zástupci všech subjektů sdružených v Odborové radě. Konference je USNÁŠENÍSCHOPNÁ a může přijmout veškerá rozhodnutí. Konference souhlasí s navrženým programem.

Hlasovalo: __42_ Pro     0    proti     _0_zdržel(a) se

 

Usnesení číslo 2 – ustavení volební a mandátové komise - aklamací

Pro sčítání hlasů, kontrolu mandátů delegátů a pro zápis z Konference o hlasování o Usneseních a z průběhu Konference a o přijatých změnách, SCHVALUJE KONFERENCE, na návrh prezidenta Odborové rady, TYTO OSOBY:

Lucie Cibulková 

Jiří Pakosta         

Jiří Méri                   

 Hlasovalo: __42_ Pro     0    proti    _0_zdržel(a) se

 

Usnesení číslo 3 –omezený mandát- výsledky voleb tajným hlasováním
 
přidělení dočasného mandátu funkcionáře –pomocníkům ze Škoda Transportation a.s., na návrh prezidenta OR, v souladu se Stanovami OR.

 

Pan Hovadík Ondřej 
získal _33_ hlasů  z __36_celkem odevzdaných platných a _BYL_ zvolen funkcionářem OR do 2/2025

6  zdržel(a) se  (nehlasovali/odešli)

 

Pan Eder Roman 
získal _33_ hlasů  z __36_celkem odevzdaných platných a __BYL_ zvolen funkcionářem OR do 2/2025

6x  zdržel(a) se  (nehlasovali/odešli)

 

Usnesení Konference číslo 4 – termín voleb a kandidatur- volba aklamací

Konference rozhodla, že všeobecné a řádné volby funkcionářů Odborové rady se konají v termínu 13.prosince 2024 až 31.ledna 2025  a to pro období 2/2025-2/2028, krom tradiční papírové verze je možné využít i formou elektronickou (hlasováním po internetu). Elektronicky lze hlasovat jen v případě, že si člen nevyzvedne složku s vánočním bonusem. Kód pro volbu elektronicky vydá na požádání a po ověření práva volit prezident OR, nejdříve 1.ledna 2025 a nejpozději v den ukončení voleb 31.ledna 2025. Volby vyhodnotí VOR 2/2025 (5.2.2025), jež bude veřejný.

 

Kandidovat na funkcionáře mohu všichni členové Odborové rady v termínu 17.2.2024 až 15.11.2024. Kandidaturu lze podat pomocí příslušného formuláře písemně i elektronicky (prostřednictvím webové stránky OR    www.odborovarada.cz či zasláním na e-mail  info@zoosdmotol.cz ).

Hlasovalo: _42_Pro      0    proti     _0_zdržel(a) se

 

Usnesení Konference číslo 5 – hospodaření/rozpočet  - volba aklamací

Konference BERE NA VĚDOMÍ UZÁVĚRKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2023 a SCHVALUJE NÁVRH ROZPOČTU ODBOROVÉ RADY NA ROK 2024 (v příloze k podkladům) S TÍM, že pokud se nenaplní PLÁNOVANÉ výdajové položky, nebo posílí položka příjem, bude posílen stávkový fond.

Hlasovalo: _38_Pro        0   proti     _4_zdržel(a) se (nehlasovali/odešli/neplatné hlasy)

 

 

Usnesení Konference číslo 6 – rekapitulace výher z tomboly

V tradiční TOMBOLE VYLOSOVÁNY BYLY 3 hlavní ceny z celé členské základny od členů platících členský příspěvek v průměru min.200 Kč měsíčně, a to pokud jsou vedeni ve stavu k 16.2.2024 a nepodali odhlášku.

1. cenu příspěvek do 10.000,- na libovolný zájezd či rekreaci dle vlastního výběru, získává: pan  Jiří Zlámal  (DPP).

2. cenu příspěvek do 5.000,- na nákup zboží či služeb dle vlastního výběru, získává: pan David Erbs (DPP).

3. cenu příspěvek do 2.000,- na na nákup zboží či služeb dle vlastního výběru, získává: pan Samir El-Jewaied (DPP).

Platnost jejich uplatnění těchto výher je do 31.12.2024 v případě ukončení členství výhra zaniká a nebude zpětně vyplacena.

 

Dále byly v tombole vylosovány ostatní výhry a to ze seznamu všech členů přítomných na Konferenci. Jde o výhry hotovostní (1.000,- Kč, 500,-Kč, 200,-Kč a 100,-Kč), výhry věcné - nakoupené z prostředků organizace – viz příslušné účty v hodnotě cca 15.000,- Kč.a dary různých sponzorů.  Tyto dary byly předávány ihned po vylosování.

 

Celé losování, za dozoru volební komise, provedla členka Vedení Odborové rady, paní Hana Zabloudilová a na losování dohlédl právník JUDr. Jiří Svoboda Ph.D.

 

Usnesení Konference číslo 7 – volby do Vedení OR a prezidenta OR Rekapitulace výsledků tajných voleb do Vedení OR:

Pan Jiří Zabloudil dr.h.c. získal 26 hlasů z 34 celkem odevzdaných platných a BYL zvolen do orgánu Vedení Odborové rady do 2/2025

Paní Cibulková Lucie získala 24 hlasů z 34 celkem odevzdaných platných a BYLA zvolena do orgánu Vedení Odborové rady do 2/2025

Paní Zabloudilová Hana získala 34 hlasů z 34 celkem odevzdaných platných a BYLA zvolena do orgánu Vedení Odborové rady do 2/2025

Pan Válek Vlastimil získal 34 hlasů z 34 celkem odevzdaných platných a  BYL zvolen do orgánu Vedení Odborové rady do 2/2025

Pan Prucek Milan získal 32 hlasů z 34 celkem odevzdaných platných a  BYL  zvolen do orgánu Vedení Odborové rady do 2/2025

Pan Kudrna Tomáš získal 22 hlasů z 34 celkem odevzdaných platných a  BYL zvolen do orgánu Vedení Odborové rady do 2/2025

Pan Eder Roman získal  27 hlasů z 34 celkem odevzdaných platných a  BYL  zvolen do orgánu Vedení Odborové rady do 2/2025

8x zdržel(a) se  (nehlasovali/odešli/neplatné hlasy)

Rekapitulace výsledků tajné volby Prezidenta Odborové rady.

Na pozici kandidoval Pan Jiří Zabloudil dr.h.c. získal 27 hlasů z 28 celkem odevzdaných platných a BYL zvolen do pozice Prezident Odborové rady do 2/2025

14x  zdržel(a) se  (nehlasovali/odešli/neplatné hlasy)

 

Usnesení Konference číslo 8 – sloučení subjektů – výsledky tajné volby

Pro bylo 37 hlasů   38 celkem odevzdaných platných hlasovacích lístků a SLOUČENÍ NÍŽE uvedených SUBJEKTŮ do JEDINÉHO subjektu s názvem Odborová rada BYLO schváleno.

4x  zdržel(a) se  (nehlasovali/odešli/neplatné hlasy)

 

Rekapitulace:

Členská základna v tajném hlasování rozhodla, že subjekty

 Základní organizace OS Dopravy – Motol ,
IČ:  
712 423 33, se sídlem Plzeňská 217/101, 150 00, Praha 5, 150 00

a

Odborová organizace Rada odborových hnutí ,
IČ:  
042 423 94, se sídlem Bří Nováků 170, Jeneč, 252 61

a

Odborová rada ,
IČ:  
058 684 08, se sídlem Plzeňská 217/102, 150 00, Praha 5, 150 00

Se v souladu se Stanovami OR a dle § 274-284  z. č. 89/2012 Sb., Nového občanského zákoníku

SLUČUJÍ

Nástupnickou organizací se stává:  Odborová rada , IČ:  058 684 08,

Sídlo je na adrese:  Plzeňská 217/102, 150 00, Praha 5, 150 00

 

·      Základním dokumentem upravujícím členské výhody, práva a povinnosti a výši příspěvků jsou současné a platné Stanovy Odborové rady.

·      Termín sloučení je k 17.2.2024, 00*00 hodin.

·      Mandáty všech (i na Konferenci nově) zvolených funkcionářů a členů Revizní komise zůstávají v platnosti až do Konference Odborové rady v únoru 2025.

·      Vedení Odborové rady a Prezident Odborové rady jsou pověřeni Konferencí Odborové rady, aby provedli změny v zápisu v Obchodním rejstříku, u Rejstříkového soudu, u všech zaměstnavatelů, kde OR působí a informovali členskou základnu obvyklým způsobem (včetně informace v SMSinfo, na webu Odborové rady a v časopisu Motoláček číslo 50).

 

Usnesení Konference číslo 9 – úkoly funkcionářům a členům

Konference POVĚŘUJE a žádá všechny funkcionáře ODBOROVÉ RADY: ABY ŘÁDNĚ VYKONÁVALI SVOU ČINNOST AŽ DO KONCE SVÉHO MANDÁTU, A ABY SE ZASADILI O NEZHORŠENÍ PRACOVNÍCH I FINANČNÍCH PODMÍNEK, JIMIŽ HROZÍ NĚKTEŘÍ ZAMĚSTNAVATELÉ.

Konference POVĚŘUJE Vedení Odborové rady, aby nadále zajistilo ČLENŮM plný a KVALITNÍ SERVIS a aby se snažilo získávat pro naše členy další VÝHODNÉ BENEFITY.

Konference žádá všechny členy, aby, vědomi si potřeby síly celku, aktivně přistupovali k náboru našich kolegů a kolegyní s cílem získávat nové členy a zlepšit naší pozici pro jednání a vyjednávání pracovních i tarifních podmínek.

Hlasovalo: _38_Pro      0   proti    _4_zdržel(a) se  (nehlasovali/odešli/neplatné hlasy)

 

Jiné schválené návrhy:    --- nebyly -----

 

hlasovací lístky budou uloženy v archivu OR   

 

 

Správnost všech Usnesení potvrzují:

Za Statutární orgán- prezident OR

Jménem volební a mandátové komise:
Lucie Cibulková 

Jiří Pakosta         

Jiří Méri

 

 

Foto z přípravy: