Z vyjednávání v DPP:

Obnovené kolektivní vyjednávání začalo 21. 5. 2018, ve 14 hodin. Odborovou radu včetně všech sdružených subjektů nově zastupoval p. Jiří Zabloudil dr.h.c. a na dálku i právnička JUDr. Duffková LL.M.

Odbory ve shodě souhlasí, že za odborovou stranu bude mluvit p.Schneider.

V přechozím separátním jednání pouze odborů, náš návrh (OR) na přelití peněz z prémií do letového příplatku, který by každoročně stoupal (třeba s prémiemi), nikdo jiný nepodpořil… Bohužel. Ostatní preferují nárůst letového příplatku jen 2018 a dejme tomu v roce 2019 a pak už ne. Pak jen zvyšovat tzv. „motivační“ pohyblivou složku- výkonové odměny.

Tento návrh ostatních předložil p. Novotný z metra, s tím že se tak již dohodli, komunista Tošil se hned přidal, pan Olejár všechny varoval před neustálou změnou našich návrhů (princip lepší brabec v hrsti…) a pan Feigel opět přišel z infantilním výpadem vůči mé osobě, že jsem proti a pak to zas podepíšu první. Zde je třeba připomenout, že tím naráží na podpis stávající KS, se kterou všichni souhlasili až na tehdejší ZO OSD Motol a ROH a na nás pak vyvíjeli nátlak, abychom to také podepsali. Členové Ospea přitom dokonce napadli kolegu Válka na Žižkově. Ustoupili jsme až po přislíbení mimořádných odměn v prosinci (nakonec je ale dostali jen provozní zaměstnanci). Samotný akt podpisu byl pak v pátek ve 12hodin- jen podpis, nic víc- a protože mám v pátek (každý pátek, včetně svátků) otevřenou kancelář pro lidi od 9 do 15ti, tak jsem to ráno v půl deváté podepsal. A co jako…ráno, nebo odpoledne… Pan FeigelOspea ale tím jen blbne lidi a mate je. Hnusné.

Začíná se bodem 9.12- zde je podle našeho názoru nejasný výklad závazku odborů, že nebudeme dále již (do doby platnosti KS) o financích jednat. Je to ještě tvrdší text, než ten stávající…  Personální ředitel navrhuje doplnit s vyjímkou bodu 4.10 (letový příplatek). Pan Schneider chce výklad co to znamená- může, nemůže, letos…kdy…  doplnění o 4.10 dle nás OK

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Bod 4.10 – letové:

Odbory přijímají návrh zaměstnavatele na nárůst v roce 2018 (dle let o 2-5 Kč, v průměru 3,-) a navrhují další nárůst v roce 2019 pro léta 6 a více odpracovaných let let, opět o tři koruny.  Rozpor.

 

Bod 5.1. - kolektivní výkonnostní odměny. Odbory přijímají návrh zaměstnavatele na nárůst v roce 2018, ale navrhují textovou změnu upřesňující pravidla pro poskytování kolektivních výkonnostních odměn – doplnění věty na:  „v kolektivech konajících práci v nerovnoměrně rozvrženém režimu, včetně funkcí, jímž je rozvrhována pracovní doba rovnoměrně z důvodu operativního zajištění provozu a u TH trvale pracujících pouze v nočních směnách, při přepravních výlukách“.   

Personální navrhuje změnit slova na nerovnoměrně rozvržená pracovní doba. OK.    – SHODA-

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Bod 5.1.1.- nový návrh - Odbory přijímají návrh zaměstnavatele na doplnění písmen h(kolektiv TH) a i(technikálie)  a u písmene m) doplnit slovo „pouze“ a některá další doplnění slovíček… (důvod - kompaktibilnost s bodem 4.3.3 přílohy KS).

 – SHODA-

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Nový bod 5.1.2.- Odbory přijímají návrh zaměstnavatele, ale chtějí doplnit slovo výkonnostní do nadpisu – shoda- . v bodě  b) technikálie, drobná oprava textu pravopisu.

– SHODA-

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

---

Nový bod 5.1.4.- Postup při rozdělování kolektivních výkonnostních odměn.

Nesouhlas odborů. Diskuze o alternativách.  Diskuze je o přiznání plné výše či jen části výkonnostních odměn (a to kdy). Argumentace o zneužívání řadou vedoucích, kteří nepochopí text. Zaměstnavatel chce upřesnit, naopak argumentuje, že stávající stav navozuje povinnost odměnu vždy vyplatit celou …. v čem vznikne rozdíl, oproti současnému znění? Diskuze…  Návrh personálního (zaměstnavatele) nechat původní znění.  – shoda na ponechat původní znění –

Čeká se na zapracování textu na plátně. Upravuje se slovosled…..

 

Nový bod 5.1. kolektivní odměny pro rok 2019 a rok 2020 – rozpor, odbory nesouhlasí s objemem i s navrženým rozdělením podle profesí.

Odbory nesouhlasí s podmínkou poskytnutí peněz, pokud je Magistrát dá…..

Podmíněné navýšení je podle nás nepřípustné. Navrhujeme jiný text, garantující doplacení peněz, pokud je Magistrát přidělí pozdě.

-ROZPOR-

pauza

Bod 9.12. – ještě diskuze – platí pokud bude shoda na penězích pro následující léta.

Materiál „odpověď na návrh OO ze dne 10.4.2018

- vyjasnění si pozice zastupování subjektů s vlastním IČ.

OR zastupuje sdružené subjekty (OR,ZO OSD Motol, ROH, OO Metro) a též obdobně se to doplní u Autobusů (kde to mají také jako Odborové sdružení nezávislých subjektů).

- SHODA-

Diskuze k bodu - Nedaňové sociální náklady. Upřesnění citace v položkách bodu 5.9.1. KS se zaměřením na termíny výplat (únor versus březen), zaokrouhlení nahoru na padesátky, atp..

Rozpor v pasáži umožnit převedení plnění na důchodové pojištění či připojištění na žádost zaměstnance.

Souhlas s novým textem a bodem: „Do objemu čerpání nedaňových sociálních nákladů nejsou zahrnuta poskytnutá plnění formou volnočasových poukázek souvisejí s nároky zaměstnanců vyplývajícími z bodů 5.5.15, 5.9.4 a 5.9.5.“

 

 

Bod 5.9.13 - Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Odbory souhlasí s navýšením podílu platby společnosti za zaměstnance (ze současných 300 na 800- pojistka se zdražuje z 500 na 1.000 s tím, že poplatek zaměstnance 200 ročně tedy zůstane).

Zaměstnavatel chce v případě změny podmínek smlouvy o pojištění uzavírat dodatky ke KS.

-SHODA-

Rozpor a diskuze v tom, jak bude řešen bod pro rok 2018 (současný). Proces, právní aspekty… Nutnost dodanit navýšení. Bude se znovu každý podepisovat? Použije se původní seznam?

--

ZMĚNY PŘÍLOHY KOLEKTIVNÍ SMLOUVY – MZDOVÝ PŘEDPIS –

Bod 3.2.2  školení a odborné přípravy požární ochrany - ve znění pozdějších předpisů- a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku v rozsahu plánované odpadlé směny.  (jedná se pouze o technickou změnu).

– souhlas-

 

bod 4.31      Od roku 2017 přísluší zaměstnancům, kterým bylo svěřeno silniční vozidlo kategorie B1 B (pokud je uvedeno v OTP nákladní), C, C1 do péče, příplatek ve výši 1 Kč za každou odpracovanou hodinu.

4.31   Od roku 2017 přísluší zaměstnancům, kterým bylo svěřeno silniční vozidlo kategorie B1, C, C1 N do péče, příplatek ve výši 1 Kč za každou odpracovanou hodinu.

-souhlas-

Nový bod 5.1.5 – výplata prémií a přesčasy. V různých skupinách se nyní postupuje různě.  Zaměstnavatel nechce tento problém nyní řešit.  –rozpor-

 

 

 

5.3      Ostatní odměny - Střediska dopravních informací -  navyšují se odměny za svěřené miliony.   – shoda o navýšení, rozpor v částce-  rozpor v konkretizaci navržených příjemců.

 

Dnes konec- za týden pokračování----  děkuji za pozornost.     –JZ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

…za chvíli doplním….

 Generální ředitel chce

Odborová rada navrhuje